OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu   Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

AKTUALNOŚCI

2017-05-15 13:58:07

ROZWÓJ SZANSĄ SZPITALA W DĘBNIE

Dębnowski szpital stał się w ostatnim czasie przedmiotem publicznych komentarzy, których uzasadnieniem ma być trudna sytuacja finansowa spółki. Zwłaszcza w mediach społecznościowych publikowane są wypowiedzi i dokumenty, mające odzwierciedlać zaskoczenie niektórych osób i środowisk opisywaną problematyką. Ten rodzaj i sposób prowadzonej dysputy, staje się przyczyną uzasadnionej troski i niepokoju personelu szpitala, lokalnej społeczności, a także udziałowców i zarządu placówki. Obawy te, często mają w tle refleksję, czy nie jest to aby już działanie na szkodę spółki? Czy konsekwencje takiego medialnego przekazu, nie zaszkodzą placówce?

Z sytuacją placówki, jej niedofinansowaniem i grożącymi z tego tytułu konsekwencjami, obaj właściciele tj. Powiat Myśliborski i Gmina Dębno, byli wielokrotnie i na bieżąco zapoznawani. Zwłaszcza ostatni rok i pierwsze miesiące roku bieżącego owocowały wielokrotnymi posiedzeniami Rady Nadzorczej, bieżącymi opracowaniami zarządu spółki nt. sytuacji, przygotowywanymi dla potrzeb Rady Gminy i Rady Powiatu, a także szybkim tempem przygotowania corocznego badania bilansu przez biegłego rewidenta, tak by jak najszybciej jego prace przedstawić właścicielom szpitala. Potrzeby placówki zostały wielokrotnie wyartykułowane. Szpital, z uwagi na niski, utrzymujący się od lat na takim poziomie, kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie jest w stanie pokrywać ok. 15 - 20% swoich kosztów bieżących. Tym bardziej nie jest w stanie w racjonalny sposób planować niezbędnych działań remontowych, ani modernizacyjnych i rozwojowo - inwestycyjnych.

Konsekwencją woli ustawodawcy i przyznanych na to środków z budżetu państwa, szpital został w roku 2012 oddłużony, a Aktem Założycielskim z dnia 3 października 2012r. przekształcony w spółkę. Lata 2012 - 2014 stanowią dla szpitala okres bardzo intensywnej restrukturyzacji. Zlikwidowano w tym czasie kuchnię szpitalną, działalność własnego transportu medycznego, zlikwidowano komórki: zaopatrzenia, controllingu, zamówień publicznych, bhp. Wyprzedano część majątku, wyhamowano, a wręcz wstrzymano jakiekolwiek działania remontowe, modernizacyjne a przede wszystkim rozwojowe. Jest to o tyle istotne, że szpital w związku z tym nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nie udało się w tych latach utworzyć, w rozumieniu pozyskania finansowania z NFZ, żadnych nowych jednostek: poradni, świadczeń nocnych i świątecznych, rehabilitacji itp. Niestety, również sama wartość kontraktu z NFZ spadła w tym czasie o prawie milion złotych. Chcąc utrzymać istniejący poziom kosztów, wynegocjowano ze związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników szpitala. Konsekwencją tego stało się wprowadzenie nowych, bardzo restrykcyjnych i zachowawczych zasad wzrostu wynagrodzeń (w niektórych przypadkach obniżono wręcz wynagrodzenia), a także odebranie pracownikom m.in. nagród jubileuszowych, obniżenie z 3 do 1 - miesięcznych odpraw emerytalnych i rentowych, ograniczenie wypłat dodatku stażowego i innych składników wynagrodzeń. Utrzymano również zawieszenie funkcjonowania Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Efektem tych działań była rzeczywista, bardzo głęboka redukcja kosztów. Skutkiem tego, a także poprzez wykorzystanie kapitału zapasowego, były opublikowane wyniki finansowe spółki w latach 2013 - 2014, zbliżone do poziomu minus pół miliona złotych. Jednakże nieplanowaną konsekwencją takiego podejścia, stała się stagnacja rozwojowa szpitala. Rosnące oczekiwania społeczności lokalnej w kontraście do malejącej wartości kontraktu NFZ, rosnące ceny usług w outsourcingu (catering-wzrost o 100%, transport-wzrost o ponad 200%, usługi pralnicze, usługi laboratoryjne, wzrost cen za media), wszystko to w naturalny sposób spowodowało, że szpital nie tylko że nie rozwijał się, ale generował coraz większe koszty. Nie było zatem żadnej możliwości z uwagi na brak wzrostu przychodów, pokrywania gwałtownie rosnącej luki kosztowej.

Stabilizacja standingu finansowego, a także rozwój Szpitala są pochodnymi wielu funkcji. Pojawia się tu zasadnicze pytanie o ostateczny kształt reformy systemu finansowania szpitali wprowadzanej ustawą od 1 października br. W tle jest też pytanie o przyszłość NFZ. Jednakowoż pamiętać trzeba, że szpital działa jako spółka prawa handlowego i jest uzależniony od woli swoich udziałowców, czyli inaczej od decyzji Radnych Rady Powiatu i Rady Gminy. Dotyczy to zarówno rozwiązywania trudnej sytuacji bieżącej, jak i planowania w Wieloletnim Planie Finansowym Powiatu i Gminy, odpowiedniego poziomu środków finansowych, które w połączeniu z innymi źródłami, gwarantowałyby możliwość prowadzenia inwestycji wychodzących na przeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu.

Obecna sytuacja Szpitala naznaczona jest nieustającym borykaniem się z zadłużeniem wobec dostawców usług, leków, środków opatrunkowych i medycznych, problemami z odtworzeniem i naprawami sprzętu medycznego. Poziom zobowiązań, w tym również przeterminowanych, aczkolwiek w miarę stabilny, też absolutnie nie daje powodu do satysfakcji. Narastające tempo tego typu zjawisk może prowadzić do sytuacji, w której dostawcy odmówią wykonania usług lub dostarczenia towaru, lub też trzeba będzie zastanowić się wręcz nad ograniczeniem działalności placówki. Byłaby to sytuacja nie do zaakceptowania ani przez personel Szpitala, ani tym bardziej przez lokalną społeczność. Tym bardziej, że brak jest dzisiaj możliwości prostej redukcji kosztów, bowiem aby prowadzić określony rodzaj działalności, trzeba spełniać bardzo konkretne wymogi wynikające z rozporządzeń Ministra Zdrowia, sanepidu itp.

Zarząd szpitala uznał więc, iż najlepszą drogą poprawy sytuacji jest rozwój placówki. Rozwój, który pozwoli na wzrost przychodów, unowocześnienie szpitala, wprowadzenie nowych rodzajów usług i przeprowadzenie szpitala bezpiecznie przez czas reform systemowych, a w konsekwencji ustabilizowanie jego sytuacji. Takie propozycje wraz z analizami finansowymi zostały przedstawione radnym obu jednostek samorządu terytorialnego jeszcze w listopadzie ubiegłego roku.

Dzisiaj są one konsekwentnie realizowane. Opracowywany model biznesowy zakłada także uruchomienie, adekwatnego do ambicji i oczekiwań mieszkańców, programu inwestycyjnego dla Szpitala.

Dla przykładu: WFOŚiGW przekazał szpitalowi decyzję o sfinansowaniu w całości własnego ujęcia wody. Jest to konsekwencją starań i zabiegów ostatnich miesięcy; przygotowania dokumentacji technicznej. Umowa z Funduszem zostanie podpisana w maju. W maju również zostanie złożony do Funduszu kolejny wniosek, tym razem dotyczący termomodernizacji budynków prosektorium, archiwum i gospodarczego. Jeszcze w kwietniu natomiast, w konsekwencji złożonej na konkurs dokumentacji, zapadła decyzja NFZ dotycząca zakontraktowania usług poradni urologicznej, którą w grudniu ub. roku otwarto w wersji komercyjnej. W ostatnich dniach szpital skorzystał również z dopłaty otrzymanej od Powiatu Myśliborskiego i Gminy Dębno. Kolejne środki dla placówki, przeznaczone m.in. na remonty i modernizacje, są procedowane przez obu właścicieli. Owocem tego mają być m.in. nowe pomieszczenia dla rejestracji pacjentów, rehabilitacji, możliwość rozszerzenia diagnostyki szpitalnej, zmodernizowanie oddziału ginekologiczno - położniczego. Co istotne, szpital przygotowuje się również do realizacji świadczeń obsługi świąteczno - nocnej, widząc takie możliwości w zmianach systemu finansowania szpitali planowanych od 1 października 2017r. Toczy się również proces projektowania budynku łączącego obecne dwa główne budynki szpitala, co w przypadku realizacji w latach 2018 - 2022, zmieniłoby radykalnie oblicze naszej placówki. Gotowy jest również projekt modernizacji budynku, w którym znajdują się oddziały pediatryczny, internistyczny oraz ZOL. Zupełnie odrębną kwestią jest zdobycie funduszy na realizację tych przedsięwzięć; ale można przecież brać pod uwagę różne rodzaje montażu finansowego.

Wszystko to da się zrealizować przy pełnym zrozumieniu i racjonalnym współdziałaniu wszystkich stron zainteresowanych dobrem szpitala w Dębnie, jego pacjentów i personelu. Tworzona obecnie wokół szpitala atmosfera sensacji, nie sprzyja w żadnym stopniu działaniom prorozwojowym. Niestety, z przykrością trzeba stwierdzić, że rzeczywiście niektóre elementy tej atmosfery ocierają się o "działanie na szkodę", a niektóre naruszają wręcz dobra osobiste osób fizycznych.

Na zakończenie podkreślić trzeba z całą odpowiedzialnością, iż wszystkie dokumenty finansowe w spółce, tworzone są zgodnie z obowiązującym prawem (co potwierdził biegły rewident w przeprowadzonym badaniu), są przekazywane udziałowcom i na bieżąco z nimi omawiane (posiedzenia Rady Nadzorczej i spotkania z Członkami Zarządu Powiatu i Burmistrzem Dębna). Dla nikogo, kto w uczciwy sposób podchodzi do problemów dębnowskiego szpitala, obecna sytuacja nie stanowi zaskoczenia. Epatowanie m.in. pismem skierowanym przez zarząd szpitala do obu udziałowców jest wyraźnym nadużyciem. Do skierowania takiej informacji zarząd spółki jest zobowiązany przepisami KSH. Celem rzeczonego pisma nie było "ujawnienie" prawdy, a jedynie wypełnienie obowiązku. Udziałowcy, w merytorycznej dyskusji podejmą decyzje, które z pewnością przyczynią się do rozwoju szpitala dla dobra mieszkańców powiatu i personelu szpitala.

Wszelkie inicjatywy zarządu szpitala, skierowane są dzisiaj w pierwszym rzędzie na stworzenie warunków dla stabilnego jego rozwoju. Jest to o tyle trudne, że istniejąca ilość niewiadomych (reforma!) w istotny sposób zakłóca możliwości programowania. Mimo tego, podejmuje się wielokierunkowe działania w celu stworzenia coraz szerszej gamy usług dla pacjentów i, co nie mniej istotne, realizowania ich na wysokim poziomie. Równie ważnym elementem jest postrzeganie szpitala jako całości tj. przez pryzmat jego wyposażenia, poziomu oferowanych standardów usług oraz personelu - jego zaangażowania, poziomu empatii, i przede wszystkim, przygotowania merytorycznego. Na dobrą opinię trzeba zapracować; świadomość tego towarzyszy całej społeczności szpitala, która bardzo jednoczy się wokół tej idei. Tym większy żal pojawia się wśród personelu szpitala, gdy w ostatnim czasie zapoznaje się niektórymi nie do końca chyba przemyślanymi wpisami i publikacjami, a jednocześnie widzi dokonujące się w stosunku do minionych okresów, pozytywne zmiany. Prawdziwą szansą dębnowskiego szpitala jest jego konsekwentny rozwój.

 

Oskar Skiba
Prezes Zarządu Szpitala
im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty
w Dębnie sp. z o. o. 

eURZĄD

bip

eboi

elektroniczny samorząd

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Czerwiec 2018  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia