W związku z wystąpieniem w m. ROŚCIN  Gmina Myślibórz ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków zaleca się hodowcom drobiu w gospodarstwach przyzagrodowych, zachować daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość, *****...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

AKTUALNOŚCI

2019-08-27 13:49:00

ZAPROSZENIE DO PODANIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI USŁUGI

polegającej na opracowaniu „Wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu powiatu myśliborskiego”

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, w ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zaprasza do podania szacunkowych wartości opracowania „Wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu powiatu myśliborskiego”, zwanego dalej „Wykazem”, zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym: art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1397), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395) oraz Wytycznych Ministerstwa Środowiska dla starostów dotyczących identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

 

Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że nie przekracza ona wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)).

 

1) Przedmiot zamówienia:

Wykonanie opracowania pn. „Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu powiatu myśliborskiego”, polegającego na:

a) wstępnej analizie danych opartej na materiałach zgromadzonych przez Zamawiającego (m.in. informacji wstępnych pozyskanych z gmin) oraz pozyskanych przez Wykonawcę, (tj. prowadzonego przez GDOŚ Rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, danych monitoringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, danych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, danych uzyskanych z gmin powiatu myśliborskiego, Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i innych źródeł). Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu myśliborskiego zostanie wykonana poprzez:

- ustalenie działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie, obecnie lub w przeszłości z uwzględnieniem działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r., lub w przypadku wykonywania raportu wynikającego z przepisów o pozwoleniach zintegrowanych - działalności, o której mowa w pkt 1, oraz działalności zaliczonej do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku;

- ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność mogącą z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi;

- zebranie oraz analizę dostępnych i aktualnych źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na danym terenie oraz dostępnych i aktualnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko z ustalonej listy;

 

b) badaniach terenowych oraz analizach dotyczących m. in. wskazania wstępnej listy obszarów, na których występują lub potencjalnie mogą zostać stwierdzone zanieczyszczenia gleby i ziemi, wraz ze wskazaniem źródła ich pochodzenia i rodzajów substancji szkodliwych. Prace terenowe będą dotyczyły zebrania dokumentacji dotyczącej m. in. sposobu użytkowania, zbierania materiałów fotograficznych terenu oraz analizy stanu terenu;

 

c) opracowaniu wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu powiatu myśliborskiego - Wykonawca dokona analizy materiałów oraz sporządzi przedmiotowy Wykaz w wersji papierowej i elektronicznej.

 

Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi zgodnie z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) powinien zwierać:

a) adres, numery działek ewidencyjnych i informacje o ich powierzchni,

b) informacje o aktualnym i, o ile jest to możliwe, planowanym sposobie użytkowania gruntów,

c) informacje o działalności prowadzonej na terenie,

d) informacje o działalności prowadzonej na terenie w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne,

e) informacje o właściwościach gleby na terenie,

f) nazwy substancji powodujących ryzyko ze wskazaniem czy istnieje potrzeba wykonania pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tj. badań wstępnych,

g) informacje o remediacji prowadzonej obecnie i w przeszłości na terenie,

h) imię i nazwisko albo nazwę obowiązanego do przeprowadzenia remediacji oraz adres jego zamieszkania lub siedziby,

i) imię i nazwisko albo nazwę władającego powierzchnią ziemi oraz adres jego zamieszkania lub siedziby.

 

Opracowanie wyników wykonanych zestawień i analiz powinno zawierać:

a) zwięzły opis danych literaturowych i archiwalnych,

b) wskazanie miejsc gdzie należy przeprowadzić badania wstępne,

c) wskazanie zalecanej metodyki badań wraz z uzasadnieniem miejsca wyboru terenów do badań,

d) przedstawienie wyników analiz,

e) opracowanie wyników wraz z wnioskami (w tym, w zakresie prawdopodobnych przyczyn zanieczyszczeń w związku z rodzajem działalności prowadzonej na terenie objętym badaniami, ewentualnych zagrożeń związanych ze stwierdzonymi zanieczyszczeniami, ewentualnym wskazaniem niezbędnych działań zapobiegawczych).

 

2) Wymagania zamawiającego:

Termin realizacji prac, o których mowa w pkt 2: do sześciu (6) miesięcy od daty podpisania umowy.

 

3) Istotne warunki udziału w planowanym postępowaniu:

a) Wiedza oferenta.

Zamawiający za zdolnego do wykonania zamówienia uzna oferenta, który wykaże, że dysponuje zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje z zakresu geologii/geochemii/chemii, gleboznawstwa, inżynierii środowiska/ochrony środowiska i jedną osobą biorącą udział w wykonywaniu opracowań lub badań z zakresu identyfikacji zanieczyszczeń gleb i ziemi lub remediacji oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie tych osób.

b) Doświadczenie oferenta.

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści oferentów, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, należycie wykonali co najmniej jedną usługę w zakresie opracowania lub badań z zakresu identyfikacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi lub remediacji.

 

4) Sposób przygotowania propozycji cenowej:

Szacunkowe wartości za usługę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania cenowego). Oferta powinna być podpisana.

Dokumenty wymagane jako załączniki do oferty cenowej:

a) wykaz wykonanych usług w zakresie opracowania lub badań z zakresu identyfikacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi lub remediacji (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania cenowego);

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z wykazem ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, wiedzy i doświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania cenowego).

 

5) Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Szacunkowe wartości za usługę, przygotowane zgodnie z pkt 4, należy przesłać na adres mailowy osr@powiatmysliborski.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz lub złożyć osobiście w biurze obsługi klienta (parter) pod ww. adresem - w terminie do dnia 05 września 2019 r. do godziny 15.00.

 

6) Opis sposobu obliczenia ceny:

Wartość zamówienia, zwana dalej „ceną”, ma charakter ryczałtowy. Oferent obliczy cenę zamówienia w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. Cena zamówienia podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym m.in.: obowiązującą w tym przedmiocie stawkę podatku VAT, koszty dojazdów oraz wszelkie inne przewidywane i nieprzewidziane koszty związane z realizacją zamówienia. Cena usługi nie będzie podlegała waloryzacji.

 

7) Inne informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy, celem kontynuowania dalszych negocjacji. Niniejsze zapytanie oraz przesłane oferty cenowe nie zobowiązują Zamawiającego do zawarcia umowy z oferentem.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z podanych szacunkowych wartości opracowania.

3. Niniejsze zaproszenie do składania szacunkowych wartości opracowania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie od Państwa szacunkowych wycen nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

 

Wioletta Waliłko – Geolog Powiatowy, Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

– tel. 95 747 2022 wew. 236, e-mail: osr@powiatmysliborski.pl

 

 

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku w zakresie oszacowania wartości zamówienia.

 

 

- formularze do pobrania - 

eURZĄD

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Luty 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia