Samorządność i współpraca w Powiecie Myśliborskim

Głównym celem projektu jest rozwijanie współpracy wewnętrznej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz zewnętrznej pomiędzy co najmniej 5 organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie powiatu myśliborskiego w oparciu o "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych" w okresie 11.2013-12.2014 r.

W projekcie zaplanowano takie działania jak:

  1. Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowym – w ramach tego zadania nastąpi  diagnoza relacji samorządu i organizacji pozarządowych oraz zostaną  formułowane propozycje rozwiązań zgodnie z „Niezbędnikiem do (samo)oceny Współpracy Organizacji i Administracji Samorządowej”
  2. Opracowanie Mapy Problemów Społecznych - Mapa problemów społecznych jest odzwierciedleniem rozkładu w terenie skali i natężenia występowania problemów społecznych, a także zasobów instytucji rynku pracy i polityki społecznej oraz poziomu aktywności społecznej środowiska z uwzględnieniem problemu równości płci. Mapa będzie podstawowym narzędziem do budowy programu współdziałania, planowania
    i monitorowania programów operacyjnych lokalnej polityki społecznej
  3. Budowanie strategii w partnerstwie - zbudowanie partnerstwa powiatu, gmin, organizacji pozarządowych, którego głównym celem będzie wspólne opracowywanie Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Partnerstw zapewni efektywne wykorzystanie zasobów, komplementarność działań i ich synergię.
  4. Wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie rozwoju organizacji – zostanie utworzony Punkt Informacyjno-Doradczy w Barlinku, który będzie udzielał specjalistycznego doradztwa organizacjom pozarządowym działającym na terenie powiatu myśliborskiego.
  5. Zlecanie zadań publicznych - samorząd w trybie konkursowym zleci realizację zadania publicznego organizacji pozarządowej. Przekazanie zadań będzie powiązane z przekazaniem środków na ich realizację oraz zapewnieniem odpowiedniej jakości i efektywności ich realizacji.
  6. Organizacja Targów Organizacji Pozarządowych - NGO prezentować będą swoją ofertę w celu promocji działań, pozyskania nowych członków, inspiracji do tworzenia nowych inicjatyw.

Projekt realizowany był w okresie od listopada 2013 do grudnia 2014.

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre rządzenie, działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

https://pcprmysliborz.pl/katalog/samorzadnosc-i-wspolpraca-w-powiecie-mysliborskim

PCPR Myślibórz