Jak załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu  w czasie stanu epidemicznego? We wszystkich lokalizacjach starostwa przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa obywateli bez konieczności wcześniejszego umawiania...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

PLAN ORGANIZACYJNY zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2016/2017

Planem zimowego utrzymania dróg objętych zostanie 391,8 km dróg powiatowych w tym: na terenie gminy Barlinek 71,42 km, gminy Boleszkowice 30,63 km, gminy Dębno 89,57 km, gminy Myślibórz 135,03 km i gminy Nowogródek Pomorski 65,15 km.

W poszczególnych standardach zimowe utrzymanie dróg powiatowych przedstawia się następująco:
- 44,2 km – zgodnie z zasadami IV standardu,
- 347,6 km – zgodnie z zasadami V standardu,

Zestawienie ciągów dróg według poszczególnych standardów zimowego utrzymania oraz dróg nie objętych planem zimowym wg przyjętych standardów - w załączeniu.

Bezpośrednia akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu Myśliborskiego prowadzona będzie w następujących punktach:
1. Obwód Drogowy w Cychrach – obejmujący teren gminy Dębno i Boleszkowice
2. CUW Dział Zarządu Dróg Powiatowych Myślibórz przy ul. Północnej 15– obejmujący teren gminy Myślibórz, Nowogródek Pom. i Barlinek

Wzorując się na doświadczeniach z lat poprzednich, które się sprawdziły zaplanowano następujący przebieg przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017”

a/         do zwalczania śliskości na drogach powiatowych będzie stosowana mieszanka piasku z solą, która pozostał z poprzedniego sezonu (około 560 ton).

Mieszanka piasku Znajduje się na placu składowym Obwodu Drogowego w Cychrach i w miarę potrzeb będzie przewożona na place składowe w Myśliborzu i Barlinku.

b/         we wrześniu zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na „Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2016/2017” z podziałem na trzy zadania tj.:

 

            ZADANIE NR 1 obejmujące drogi powiatowe na terenie gminy Myślibórz, na którym wydawanie dyspozycji i odbiór usług z ramienia Zamawiającego czynić będą pracownicy CUW Działu Zarządu Dróg Powiatowych  tj. Adam Trzciński, Maciej Urbanowski, Marcin Makuch, Mirosław Musiał.

            ZADANIE NR 2 obejmujące drogi powiatowe na terenie gminy Barlinek i Nowogródek Pomorski, na którym wydawanie dyspozycji i odbiór usług z ramienia Zamawiającego czynić będą pracownicy CUW Działu Zarządu Dróg Powiatowych  tj. Adam Trzciński, Marcin Makuch, Maciej Urbanowski, Mirosław Musiał.

            ZADANIE NR 3 obejmujące drogi powiatowe na terenie gminy Dębno i Boleszkowice, na którym wydawanie dyspozycji i odbiór usług z ramienia Zamawiającego czynić będą pracownicy CUW Działu Zarządu Dróg Powiatowych  tj. Adam Trzciński, Kazimierz Kłoda.

Po dokonaniu wyboru ofert podpisane zostaną z Wykonawcami umowy na wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, którzy zaoferują nośnik z piaskarką, nośniki samochodowe pod posiadane piaskarki i pługi odśnieżne oraz sprzęt do załadunku solanki na placach składowych jak również sprzęt ciężki (typu równiarki, ładowarki itp.) niezbędny przy usuwaniu większych zasp oraz poszerzaniu pasów ruchu.

W stałej dyspozycji CUW Działu Zarządu Dróg Powiatowych będą 3 pługi czołowe typu średniego do odśnieżania dróg oraz 3 piaskarki na nośnikach samochodowych i 3 ładowarki do załadunku piasku z solą podczas zwalczania skutków gołoledzi i likwidacji śliskości pośniegowej. Ponadto CUW Dział Zarządu Dróg Powiatowych dysponuje 2 pługami ciągnikowymi oraz rozrzutnikami RCV, który to sprzęt zabezpiecza wykonanie części prac przy zimowym utrzymaniu dróg.

W przypadku wystąpienia gwałtownych i obfitych opadów śniegu i konieczności zatrudnienia większej ilości ciężkiego sprzętu ( równiarki, spycharki, ładowarki itp.) do odśnieżania dużych zasp dla sprawniejszego prowadzenia akcji i zabezpieczenia przejezdności dróg powiatowych, w celu doraźnego wynajęcia dodatkowego sprzętu prowadzone będą negocjacje z jak największą liczbą wykonawców zlokalizowanych najbliżej powstałych utrudnień (zasp), aby w jak najkrótszym czasie zapewnić przejezdność na drogach powiatowych.

Zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi podanymi poniżej, na drogach powiatowych powyższe zamierzenia wystarczą na w miarę sprawny przebieg prac w sezonie zimowym 2016/2017.

 

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego wg poszczególnych standardów przyjęto w oparciu o możliwości finansowe.

Ustalając podział dróg na poszczególne standardy utrzymania zimowego brano pod uwagę funkcję drogi w układzie komunikacyjnym, jej znaczenie dla komunikacji lokalnej Powiatu oraz obciążenie ruchem.

Na terenie Powiatu Myśliborskiego drogi powiatowe utrzymywane będą w IV i V standardzie zimowego utrzymania różniące się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie zaśnieżenia jezdni i występowania śliskości.

 

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych

na terenie powiatu Myśliborskiego

w sezonie 2016/2017

 

 

 

Lp.

 

Stan-dard

 

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

po ustaniu

opadów śniegu

od stwierdzenia występowania

1

2

3

4

5

1

IV

 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

 

- luźny                -8 godz

- zajeżdżony       -występuje

- języki śniegowe-występują

- zaspy               - do 8 godz

 

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

 

 

 

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź      - 8 godz

-pośniegowa  -10godz

- lodowica      - 8godz

2

V

 

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

 

 

- luźny                -16 godz

- zajeżdżony       -występuje

- nabój śnieżny   -występuje

- zaspy              - występują

                           do 24 godz

 

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

 

 

 

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź       - 8 godz

-pośniegowa-występuje

Ujęte w tabeli określenie „jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu” określa, że posypywaniem objęte będą następujące miejsca w ciągach dróg powiatowych:

            - na skrzyżowaniach z innymi drogami oraz liniami kolejowymi,

            - na odcinkach dróg o pochyleniu podłużnym większym niż 4 %,

            - na niebezpiecznych łukach poziomych (nienormatywnych),

 


WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH

utrzymywanych w sezonie 2016/2017

 

I.         wg IV standardu 44,162 km w tym:

na terenie gminy Barlinek

Nr 2111Z Ławy – Nowogródek Pomorski – Barlinek - 6,415 km odcinek poza miejski

Nr 2111Z ul. Myśliborska - 0,613 km

Nr 1576Z ul. Szosowa - 1,250 km (do ronda)

Nr 2152Z ul. Okrętowa - 0,638 km

Nr 2155Z ul. Św. Bonifacego - 0,673 km (do torów)

na terenie gminy Boleszkowice

Nr 2136Z Boleszkowice – Dębno na dług. 6,219 km odcinek poza miejski

na terenie gminy Dębno

Nr 2136Z Boleszkowice – Dębno na dług. 3,089 km odcinek poza miejski

Nr 2136Z ul. Chojeńska – 0,7 km

Nr 1418Z ul. Zielona - 1,1 km (odc. przebudowany)

Nr 2134Z ul. Gorzowska - 0,627 km

na terenie gminy Myślibórz

była droga wojewódzka nr 128 Rów – Myślibórz – Ławy odcinek przebiegający przez m. Myślibórz
(ul. Celna Ogrodowa, Łużycka i Gorzowska oraz odc. do dr. nr 2111Z w m. Ławy na dług. 8,561 km

Nr 2111Z Ławy – Nowogródek Pomorski – Barlinek na dług. 1,453 km

Nr 2117Z ul. Łużycka – 1,06 km

na terenie gminy Nowogródek Pomorski

Nr 2111Z Ławy – Nowogródek Pomorski – Barlinek na dług. 11,764 km

 

II.        wg V standardu 347,645 km w tym:

na terenie gminy Barlinek 61,831 km

Nr 2113Z Nowogródek Pom. - Karsko – Łubianka od km 9+515 do km 12+100 na dł. 2,585 km

Nr 2116Z/Staw/ gr. pow. – Karsko – Płonno od km 12+426 do km 16+704 i od km 22+508 do km 27+656 na dł. 9,426 km

Nr 2148Z Jarząbki - Strąpie – Dzikowo od km 0+380 do km 11+547 na dł. 11,167 km

Nr 1575Z /Jesionowo/gr. pow.-Mostkowo -Sulimierz od km 2+284 do km 10+314 na dł. 8,030 km

Nr 1576Z /Jesionowo/ gr. pow. – Barlinek od km 19+500 do km 21+690 na dł. 2,19 km

Nr 2151Z /Laskowo/ gr. pow. – Lutówko -Barlinek od km 0+000 do km 7+629 na dł. 7,629 km

Nr 2152Z Strąpie - Ożar – Barlinek od km 0+000 do km 5+381 na dł. 5,381 km

Nr 2153Z Niepołcko – Żydowo od km 4+914 do km 7+153 na dł. 2,239 km

Nr 1586Z gr. pow.- Laskówko -gr. pow./Jagów/ od km 3+740 do km 5+160 na dł. 1,42 km

Nr 2155Z /Chrapowo/- gr. pow. –Żydowo –Barlinek od km 3+921 do km 8+352 na dł. 4,431 km

Nr 2156Z Dzikowo – Rychnów od km 0+000 do km 2+986 na dł. 2,986 km

Nr 2158Z Płonno – gr. pow. /Sarnik/ od km 0+000 do km 1+493 na dł. 1,493 km

Nr 2159Z Płonno – gr. pow. /Niesporowice/ od km 0+000 do km 1+504 na dł. 1,504 km

Nr 2160Z Jarząbki - Żelice od km 0+000 do km 1+350 na dł. 1,35 km

na terenie gminy Boleszkowice 24,415 km

Nr 2131Z Wyszyna – Wysoka od km 0+000 do km 3+424 na dł. 3,424 km

Nr 2133Z /Sitno/ - gr. pow. – Boleszkowice od km 0+650 do km 2+048 na dł. 1,398 km

Nr 2137Z Krępno – Boleszkowice od km 0+000 do km 4+349 na dł. 4,349 km

Nr 2138Z Odcinek Krępno – Namyślin od km 2+356 do km 5+585 na dł. 3,229 km

Nr 2141Z Chlewice – Namyślin od km 0+000 do km 3+141 na dł. 3,141 km

Nr 2142Z Namyślin - Kaleńsko gr. woj. /Kostrzyn/ od km 0+000 do km 6+096 na dł. 6,096 km

Nr 2144Z Reczyce – Gudzisz od km 0+000 do km 2+596 na dł. 2,596 km

Nr 1415Z /Zielin/ - gr.pow. – gr.pow. - /Czelin/ od dr. kraj. Nr 31 do przej. PKP na dł. 0,182 km

na terenie gminy Dębno 84,057 km

Nr 2125Z Dalsze – gr. woj. /Mystki/ od km 4+620 do km 6+390 na dł. 1,770 km

Nr 2126Z Chłopowo – Różańsko od km 2+931 do km 6+390 na dł. 3,459 km

Nr 2127Z Barnówko - Dolsk- gr. woj. /Mystki/ od km 6+241 do km 8+282 na dł. 2,041 km

Nr 1384Z /Trzcińsko/-gr. pow.-Warnice –Smolnica od km 29+265 do km 33+135 i od km 36+952             do km 39+707 na łącznej dł. 6,626 km

Nr 2128Z PKP Barnówko - Więcław – Mostno od km 0+000 do km 3+659 na dł. 3,659 km

Nr 1409Z /St. Łysogórki/ - gr. pow. – Warnice od km 0+000 do km 2+000 na dł. 2,0 km

Nr 2129Z Krężelin - Dyszno – Ostrowiec od km 0+000 do km 8+895 na dł. 8,895 km

Nr 2130Z Dyszno – Różańsko od km 0+000 do km 7+828 na dł. 7,828 km

Nr 1418Z /Troszyn/-gr. pow.- Grzymiradz - Dębno od km 6+936 do km 16+429 na dł. 9,493 km

Nr 2134Z Dębno – Mostno -gr. woj. /Witnica/ od km 0+627 do km 5+972 na dł. 5,345 km

Nr 2135Z Dębno- Cychry- gr. woj./Dąbroszyn/ od km 5+275 do km 12+498 na dł. 7,223 km

Nr 2139Z Dargomyśl - Cychry -gr. woj.- /Kamień M./od km 0+000 do km 10+255 na dł. 10,255 km

Nr 2140Z Sarbinowo – Krześnica –gr. woj./Kamień W/ od km 0+000 do km 3+113 na dł. 3,113 km

Nr 2146Z Warnice - Różańsko – Dolsk od km 0+000 do km 12+35 na dł. 12,35 km

na terenie gminy Myślibórz 123,959 km

była droga wojewódzka nr 121 Banie – Rów odcinek od gr. powiatu do Rowu na dług. 5,424 km

była droga wojewódzka nr 128 Rów – Myślibórz – Ławy odcinek od Rowu do Myśliborza i od Ław           do dawnej DK 3 na dług. 19,539 km

Nr 1565Z /Mielęcin/ granica pow.- Sitno od km 6+902 do km 10+232 i

            m. Kierzków od km 13+500 do km 15+444 na łącznej długości 5,274 km

Nr 1556Z /Derczewko/ gr. pow. - Derczewo-Sitno od km 7+004 do km 11+593 na dł. 4,589 km

Nr 2102Z Derczewo - gr. pow. /Lipiany/ od km 0+000 do km 3+103 na dł. 3,103 km

Nr 2103Z Sitno – Otanów od km 0+000 do km 4+916 na dł. 4,916 km

Nr 1375Z /Swobnica/ gr. pow. – Rów od km 6+351 do km 7+686 na dł. 1,335 km

Nr 2104Z Niesłusz – Kierzków od km 0+000 do km 5+577 na dł. 5,577 km

Nr 2105Z Myślibórz – Zgoda od km 0+000 do km 0+839 na dł. 0,839 km

Nr 2106Z Kierzków – Golenice od km 0+000 do km 4+657 na dł. 4,657 km

Nr 2107Z Odcinek Kruszwin-dr. kraj. Nr 26 od km 4+943 do km 7+512 na dł. 2,569 km

Nr 2108Z Sulimierz - Rokitno – Giżyn od km 0+000 do km 2+455 na dł. 2,455 km

Nr 2109Z Dr. nr 3-Sulimierz od km 0+317 do km 2+374 na dł. 2,057 km

Nr 2110Z Odcinek Głazów – dr. nr 3 od km 2+541 do km 5+171 na dł. 2,63 km

Nr 1408Z Rów - gr.pow. /Dobropole/ od km 0+000 do km 1+536 na dł. 1,536 km

Nr 2112Z Głazów - Nowogródek Pom. od km 0+000 do km 0+926 na dł. 0,926 km

Nr 2114Z Głazów – Renice od km 0+000 do km 3+075 na dł. 3,075 km

Nr 2115Z Golenice – Czerników od km 0+000 do km 3+945 na dł. 3,945 km

Nr 2117Z Myślibórz – gr. woj. /Staw/ od km 1+060 do km 4+474 na dł. 3,414 km

Nr 2119Z Czerników - Rościn – Pszczelnik od km 0+000 do km 10+73 na dł. 10,73 km

Nr 2120Z Czerników - Nawrocko – Rościn od km 0+000 do km 7+65 na dł. 7,65 km

Nr 2121Z Wierzbnica – Zarzecze – Myśliborzyce od km 0+000 do km 2+539 i od km 6+242 do km 9+438 na dł. 5,735 km

Nr 2122Z Odcinek Wierzbnica – Chłopowo od km 0+000 do km 9+255 na dł. 9,255 km

Nr 2125Z Dalsze – gr. woj. /Mystki/ od km 0+000 do km 4+620 na dł. 4,620 km

Nr 2126Z Chłopowo – Różańsko od km 0+000 do km 2+931 na dł. 2,931 km

Nr 2147Z Głazów – dr. nr 3 od km 0+000 do km 2+748 na dł. 2,748 km

Nr 1575Z /Jesionowo/gr. pow.-Mostkowo -Sulimierz od km 10+314 do km 12+744 na dł. 2,43 km

na terenie gminy Nowogródek Pomorski 53,383 km

Nr 2108Z Sulimierz - Rokitno – Giżyn od km 2+455 do km 8+099 na dł. 5,644 km

Nr 2109Z Dr. nr 3-Sulimierz Giżyn-Nowogródek Pom. od km 5+019 do km 9+514 na dł. 4,495 km

Nr 2112Z Głazów - Nowogródek Pom. od km 0+926 do km 7+033 na dł. 6,107 km

Nr 2113Z Nowogródek Pom. - Karsko – Łubianka od km 0+000 do km 9+515 na dł. 9,515 km

Nr 2116Z /Staw/ gr. pow. - Karsko - DW nr 151 od km 0+000 do km 12+426 na dł. 12,426 km

Nr 2118Z Nowogródek Pom. -Świątki – Trzcinna od km 0+000 do km 2+458 na dł. 2,458 km

Nr 2123Z PKP Świątki – Świątki od km 0+000 do km 0+710 na dł. 0,710 km

Nr 2124Z Odcinek Trzcinna – Rataje - Sołacz od km 3+157 do km 8+801 na dł. 5,644 km

Nr 2143Z Karlin – Sumiak od km 0+000 do km 2+271 na dł. 2,271 km

Nr 2145Z Kinice – Karsko od km 0+000 do km 4+113 na dł. 4,113 km

 

WYKAZ

odcinków dróg powiatowych nie objętych planem zimowego utrzymania

wg przyjętych standardów w sezonie 2016/2017

 

            Drogi nie objęte planem zimowego utrzymania będą doprowadzane do stanu przejezdności po osiągnięciu rezultatów wg przyjętych standardów na drogach objętych planem zimowego utrzymania dróg lub na telefoniczne wezwanie użytkowników dróg.

 

o łącznej długości 74,302 km w tym:

 

na terenie gminy Barlinek 29,269 km

Nr 2116Z odcinek od DW nr 151 do m. Krzynka o naw. bruk. od km 16+704 do km 22+508 na dł. 5,804 km

Nr 2148Z odcinek od gr. pow. do Jarząbek o nawierzchni gruntowej od km 0+000 do km 0+380 na dł. 0,38 km

Nr 1576Z /Jesionowo/ gr. pow. -Jaromierki o nawierzchni bruk. od km 16+505 do km 19+500 na dł. 2,995 km

Nr 2153Z odcinek Laskówko – Niepołcko o nawierzchni bruk. od km 0+000 do km 4+291 na dł. 4,291 km

Nr 1586Z /Dobrzysław/ -gr. pow.- Laskówko o nawierzchni bruk. od km 2+560 do km 3+740 na dł. 1,18 km

Nr 2157Z Krzynka - Moczydła –gr. pow. /Lubocierz/ o naw. bruk. od km 0+000 do km 11+565 na dł. 11,565 km

Nr 2160Z odcinek Żelice - Dziedzice o nawierz. gruntowej i bruk. od km 1+350 do km 4+404 na dł. 3,054 km

 

na terenie gminy Boleszkowice 3,006 km

Nr 2133Z /Sitno/ - gr. pow. – Boleszkowice o nawierzchni grunt. od km 0+000 do km 0+650 na dł. 0,65 km

Nr 2138Z odcinek gr. pow. Krępno o nawierzchni bitumicznej od km 0+000 do km 2+356 na dł. 2,356 km

 

na terenie gminy Dębno 20,037 km

Nr 2127Z odcinek Barnówko – Dolsk o nawierzchni bitumicznej od km 0+000 do km 6+241 i odcinek /Mystki/-gr. pow.-/Staw/w lesie o nawierz. grunt. 1,654 km na dł. 7,895 km

Nr 2132Z Dębno – Mostno o nawierzchni brukowcowej od km 0+000 do km 4+810 na dł. 4,810 km

Nr 2135Z odc. Dębno – Cychry o nawierzchni brukowcowej od km 0+000 do km 5+275 na dł.5,275 km

Nr 2140Z odc. Krześnica –gr. woj. /Kamień W/ o naw. bruk. I grunt. od km 3+113 do km 5+170 na dł. 2,057km

 

na terenie gminy Myślibórz 20,093 km

Nr 1565Z odcinek o naw. Grunt. Sitno – Kierzków od km 10+232 do km 13+500 na dł. 3,268 km

Nr 2107Z od DW nr 128 do Kruszwina o naw. grunt. i bruk. od km 0+000 do km 4+943 na dł. 4,943km

Nr 2109Z Sulimierz – Giżyn o nawierzchni z trylinki i gruntowej od km 2+374 do km     4+201 na dł. 1,827 km

Nr 2110Z Od DW nr 128 - Głazów o nawierzchni gruntowej od km 0+000 do km 2+541 na dł. 2,541 km

Nr 2121Z odcinek Wierzbówek – Zarzecze o nawierzchni gruntowej od km 2+539 km 6+242na dł. 3,703 km

Nr 2122Z odcinek Chłopowo – gr. pow o nawierzchni bitumicznej od km 9+255 do km 10+988 na dł. 1,733 km

Nr 2124Z odcinek Ławy - Trzcinna o nawierzchni brukowcowej od km 0+000 do km 2+078 na dł. 2,078 km

 

na terenie gminy Nowogródek Pomorski 1,897 km

Nr 2109Z odcinek Sulimierz – Giżyn o naw. gruntowej od km 4+201 do km 5+019 na dł. 0,818 km

Nr 2124Z odcinek Ławy - Trzcinna o nawierzchni brukowcowej od km 2+078 do km 3+157 na dł. 1,079 km

WYKAZ ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI

z jednostkami drogowymi w sezonie 2016/2017

 

 

 

Lp

 

 

Adres

 

Nr

kierunkowy

 

 

Nr telefonu

służbowego

 

 

1.

 

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w Myśliborzu

Dział Zarządu Dróg Powiatowych

74-300 Myślibórz

ul. Północna 15

 

 

95

 

747 0302

 

2.

 

 

OD Myślibórz i OD Cychry

Naczelnik Działu Zarządu Dróg Powiatowych

Adam Trzciński

 

 

95

 

komórkowy

 

747 0302

 

0606674466

 

3.

 

 

Obwód Drogowy MYŚLIBÓRZ

Starszy Dyspozytor

Marcin Makuch

 

 

 

komórkowy

 

 

0606684466

 

4.

 

 

Podinspektor

Mirosław Musiał

 

 

95

 

747 0302

 

5.

 

 

Inspektor

Maciej Urbanowski

 

 

95

 

747 0302

 

6.

 

 

Obwód Drogowy CYCHRY

Koordynator

Kazimierz Kłoda

 

 

95

 

komórkowy

 

760 7833

 

0606694466

 

 

 

 

eURZĄD

75 lat Pomorza Zachodniego

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Październik 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia