Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myśliborzu informuje ,że zmieniła adres siedziby. Aktualny adres : ul. Północna 15; 74-300 Myślibórz *** NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W DĘBNIE   -...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

 

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH

www.dwdzmysliborz.pl

 

 

LOKALIZACJA

Dom Wczasów Dziecięcych znajduje się w malowniczym zakątku Myśliborza. Widok z okien wychodzi na piękne Jezioro Myśliborskie. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się malowniczy park, przystań żeglarska, plaża, plac zabaw oraz stadion miejski.

 

 

BAZA

Dom Wczasów Dziecięcych jest w pełni przystosowany do realizacji zajęć opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Posiadamy 119 miejsc noclegowych w pokojach 2,3, 4 i 5  osobowych, 3 świetlice (sale lekcyjne), salę gimnastyczną i stołówkę.

 

Zdjęcia pokoi, łazienek, świetlic, stołówki, salki gimnastycznej, boiska

 

Na terenie posesji znajduje się boisko przeznaczone do gier i zabaw sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna), ogródek rekreacyjny oraz miejsce na boisko.

 

O NAS

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu jest placówką publiczną zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania. Działa w oparciu o program „Zielonej Szkoły”, który jest zgodny z Ustawą o Systemie Oświaty i Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Treści programu zostały dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci, do ich rozwoju intelektualnego i psychofizycznego oraz ściśle skorelowane z poznanymi wcześniej przez dzieci wiadomościami.

 

Nauczyciele przyjeżdżający z dziećmi mogą liczyć na współpracę z miejscowymi wychowawcami w planowaniu programu pobytu.

Oferta programowa jest urozmaicona. Aktywne formy spędzania wolnego czasu związane są z bogatym wachlarzem zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz terenowych.

OFERTA - cennik
 
UWAGA "Promocja Zapraszamy"
 
Od miesiąca października do 31 marca 2015 r. promocyjna cena pobytu grupy na zielonej szkole wynosi 19 zł osobodzień.
Cena zawiera nocleg, wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) i opiekę kadry pedagogicznej.
 
W miesiącach kwiecień - wrzesień cena pobytu wynosi 28.00 os/dzień

 

 

Cena za pobyt w czasie ferii szkolnych i pozostałych miesięcy wynosi 28 zł (dla domów dziecka 16,80 zł).

 

 

Ceny zawierają nocleg, wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), opiekę kadry pedagogicznej oraz opiekę nocną.

 

 

OFERTA WAKACYJNA

 

 Pobyt grup w ramach wypoczynku:

 

LIPIEC -cena 28zł za osobodzień - nocleg, wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), opieka kadry pedagogicznej oraz opieka nocna

 

SIERPIEŃ - cena 50zł za osobodzień - nocleg, wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).  W sierpniu placówka nie zapewnia opieki pedagogicznej i nocnej.

 

Proponujemy następujące formy wypoczynku:

 • turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe połączone z nauką
 • obozy integracyjne dla klas pierwszych gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 • kolonie letnie
 • zimowiska
 • obozy sportowe.

 

 KONTAKT

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

Ul. Marcinkowskiego 10

74-300 Myślibórz

tel/fax 095 747 2267

email: dwdz@autograf.pl

nip 597 172 97 75 regon 000826415

nr konta 17 8355 0009 0000 2701 2000 0001 

 

PLIKI DO POBRANIA

 

 

EKWIPUNEK UCZESTNIKA:

Oprócz podstawowych przyborów toaletowych i ubrań każdy uczestnik powinien posiadać:

 • obuwie zmienne
 • halówki  (trampki)
 • strój sportowy
 • strój kąpielowy.
 • czepek na pływalnię

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 


 

Barlinek: Remont pokrycia dachowego w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
Numer ogłoszenia: 187314 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: KONSTRUKTOR Krystian Szydłowski , ul. Wylotowa 113, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 505 243 990.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatmysliborski.pl/strony/menu/54.dhtml

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Dom Wczasów Dziecięcych Myślibórz.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pokrycia dachowego w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: roboty rozbiórkowe montaż folii paroprzepuszczalnej, montaż łat i kontrłat, przemurowanie kominów. pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami. montaż instalacji odgromowej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.31.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz robót o podobnym charakterze i wartości min 200.000 zł. Załącznik nr 4 i referencje.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik nr 3 i uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z odpowiedniej izby.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Referencje nalezytego wykonania robót budowlanych o podobnym lub tozsamym charakterze.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiatmysliborski.pl/strony/menu/54.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.powiatmysliborski.pl/strony/menu/54.dhtml lub w siedzibie zamawiającego: ul. Marcinkowskiego 10, 74-300 Myslibórz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat ul. Marcinkowskiego 10, 74-300 Myslibórz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja

Odpowiedzi : Dotyczy przetargu: Remont pokrycia dachowego w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

Wynik postępowania

 

eURZĄD

bip

eboi

elektroniczny samorząd

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Styczeń 2018  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia