Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są oświadczenia majątkowe, interpelacje i zapytania radnych, wnioski o udostępnienie informacji publicznych, petycje, niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników opublikowane po wejściu w życie wyżej wskazanej ustawy nie są dostępne cyfrowo w całości, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci. Filmy, które zostały opublikowane przed dniem 20 września 2020r. nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. Materiały multimedialne opublikowane po wejściu w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych uzupełniane są na bieżąco, poprzez wizualną transkrypcję dialogów, która włączana jest za pośrednictwem funkcji CC dostępnej przy nagraniach.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Zamówienia Publiczne, Oświadczenia Majątkowe, skany z posiedzeń Komisji Rady Powiatu.
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-09-23
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-03-27

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej starostwo@powiatmysliborskipl. Kontaktować można się także przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz lub pod numerem telefonu 95 747 20 21. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej sekretariat@powiatmysliborski.pl lub pod numerem telefonu 95 747 20 21.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Koordynator w zakresie dostępności architektonicznej - Wojciech Cheba; Koordynator w zakresie dostępności cyfrowej - Marek Bernacki; Koordynator w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej - Ewelina Szóstka
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
starostwo@powiatmysliborski.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
095 747 20 21

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ulica Północna 15, 74-300 Myślibórz

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2006-03-28
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2021-03-30
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna<br />SHIFT + ALT + M - Zawartość strony<br />SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka<br />SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Główna siedziba Starostwa Powiatowego w Myśliborzu mieści się przy ulicy Północnej 15, jest częściowo dostosowana do dostępności osób ze szczególnymi potrzebami. Otoczenie budynku posiada jasny system informacji nawigujących, z informacją gdzie znajdują się poszczególne Wydziały oraz instytucje mające siedzibę w biurowcu. Brak jest oznaczenia poziomego informującego w którą stronę osoba z niepełnosprawnością powinna się poruszać. Obiekt posiada trzy wejścia: 1. Wejście A- od strony stadionu; 2. Wejście B- od strony Wydziału Komunikacji; 3. Wejście C- od ul. Północnej (z podjazdem dla niepełnosprawnych); Obiekt od strony A dysponuje dwoma oznakowanymi stanowiskami parkingowymi, które są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i posiadają bezkolizyjne wejście do budynku z podjazdem dla osób ze specjalnymi potrzebami. W holu wejściowym znajduje się miejsce odpoczynku oraz miejsce zabaw dla dzieci. W bezpośredniej bliskości od wejścia do budynku usytuowane jest Biuro Obsługi Interesanta, z którego osoby mogą korzystać w pozycji stojącej, jak i siedzącej. Pracownicy biura udzielają wszelkiej niezbędnej pomocy w uzyskaniu informacji o sposobie załatwieniu spraw. W holu wejściowym znajduje się tablica informacyjna przedstawiająca rozmieszczenie wszystkich pomieszczeń. Przed wejściem od strony B znajdują się pergole z siedzeniami do wypoczynku. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona płytkami antypoślizgowymi i posiada nachylenie podłużne. Rozwiązanie takie ułatwia dostanie się do budynku osobom z niepełnosprawnościami ruchu, opiekunom z dziećmi, osobom starszym. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi zewnętrzne i wewnętrzne o odpowiedniej szerokości –wolne od barier poziomych przestrzeni. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W holu oraz w głównym pomieszczeniu wydziału znajdują się miejsca do odpoczynku. Pomieszczenia posiadają dostateczne wytłumienie pogłosu i ewentualnego echa. Zastosowano ograniczone stosowanie opraw oświetleniowych z widocznym źródłem światła aby nie powodowały zjawiska olśnienia. Wyjście do budynku od strony C przy ul. Północnej, gdzie znajduje się Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności spełnia wszystkie wymagania dotyczące dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym posiada wydzielone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych a za drzwiami wejściowymi znajduje się dźwiękowe przywołanie pracownika PZON, która ułatwi realizację wskazanych potrzeb. Drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne posiadają automaty samozamykające bez progów utrudniających wejście a ciągi komunikacyjne posiadają przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózkach. W części tej znajduje się także miejsce do odpoczynku oraz toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewniona została możliwość poruszania pomiędzy piętrami za pomocą windy, która posiada odpowiednie parametry, aby mogły z nich korzystać osoby na wózkach oraz z wózkami, osoby z wadą wzroku, gdyż każde piętro oznaczone zostało informacjami z pismem punktowym dla niewidomych (Barill) –brak jest powiadomienia głosowego informującego o zamykaniu oraz otwieraniu drzwi, a także o jej położeniu. Szerokie korytarze ułatwiają poruszanie poziome po piętrach do wszystkich dozwolonych pomieszczeń w budynku oraz do przystosowanych dla osób niepełnosprawnych toalet. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych zachowuje zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się osób niepełnosprawnych oraz opiekunów z wózkami dziecięcymi pomiędzy częściami A i B wewnątrz obiektu z powodu różnicy poziomów, gdzie należy pokonać bieg schodowy. Jako alternatywne rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo jest możliwość udostępnienia profesjonalnego transportera schodowego. Osoby odwiedzające Urząd mają prawo wstępu do budynku i pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych z psem asystującym lub psem przewodnikiem za okazaniem odpowiednich dokumentów czworonoga. Obiekt nie posiada systemów naprowadzających dźwiękowo oraz brak jest oznaczeń ciągów komunikacyjnych poziomych.

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu posiada możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim powiadomieniu -przynajmniej trzy dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę. Urząd po dokonaniu zgłoszenia zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią uzgodnioną. W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, pracownik Starostwa zawiadamia osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznacza jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji uprawnień.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Starosta Myśliborski
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:
Storna internetowa www.powiatmysliborski.pl jest dostosowana cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz posiada tłumaczenie w języku PJM i ETR informacji dotyczących wykonywanych zadań w Starostwie oraz Powiecie Myśliborskim. Serwis Biuletynu Informacji Publicznej zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Oprogramowanie CMS umożliwia zarządzanie stroną BIP w taki sposób, aby była ona zgodna ze stawianymi wymaganiami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku. Informacje o zakresie działalności Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Myśliborzu dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: prawo lokalne/regulamin. Raport o stanie zapewnienia dostępności za 2020 rok: https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego.