Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Od dnia 24 stycznia 2018 r. funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałka województwa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.). Minister Środowiska ogłosił powyższą informację, w formie komunikatu (M.P. 2018 poz. 118).

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.) za prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami zwanego rejestrem odpowiedzialny jest marszałek województwa. Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO.

Przepisy ww. ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach rozstrzygają w jakich przypadkach wpis będzie dokonywany na podstawie wniosku podmiotu (art. 50) a w jakich przypadkach z urzędu (art. 51 ust.1). W art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wymienione zostały podmioty zwolnione z wpisu do rejestru. Zakres wniosku o wpis do rejestru został podany w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wzór powyższego wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458). Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się również na stronie internetowej pod następującym adresem: www.bdo.mos.gov.pl


UWAGA!
Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru (zgodnie z art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach).

Więcej informacji na stronie:
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/rejestr-bdo-juz-dostepny/
Ponadto informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie.

Informację przygotowała:
Roksana Lenczewska
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska