Melioracje wodne

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Uprzejmie informujemy, że za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu wpłynęło stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Ze względu na niezwykle istotne kwestie tam poruszone przedstawiamy wymienione pismo i zwracamy się z prośbą o zapoznanie.

Stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnych.


Dbaj o urządzenia melioracyjne - obowiązek każdego właściciela gruntu.

Długotrwałe okresy suszy powodują brak zainteresowania konserwacją urządzeń melioracyjnych (dokładniej: urządzeń melioracji wodnych szczegółowych). Przy obfitych opadach deszczu, topnieniu pokrywy śnieżnej, brak stałej i systematycznej konserwacji urządzeń melioracyjnych jest często powodem lokalnych podtopień gruntów, zalewania domowych piwnic i przydomowych ogródków.

Sprawy związane z urządzeniami melioracyjnymi reguluje ustawa Prawo wodne. Zgodnie z Działem IV „Budownictwo wodne” Rozdziałem 3 „Melioracje wodne”, melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się: rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania, rurociągi (o średnicy poniżej 0,6 m), stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych, ziemne stawy rybne, groble na obszarach nawadnianych, systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych - jeżeli służą ww. celom.

Zgodnie z ww. ustawą Prawo wodne, wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów. Natomiast utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów proporcjonalnie do odnoszonych korzyści. Tym samym wszyscy właściciele gruntów, przez które przechodzą np. rowy melioracyjne, na które korzystnie oddziałują urządzenia melioracyjne, mają obowiązek o nie odpowiednio dbać. Urządzenia te stanowią ciągi sieci odwodnieniowej terenu, a brak ich należytego utrzymywania powoduje zagrożenia podtopieniami.

Właściciele i użytkownicy działek, którzy odnoszą korzyści z urządzeń melioracyjnych np. rowów, są w szczególności obowiązani do wykaszania roślinności ze skarp i dna rowów, wycinki drzew i krzewów ze skarp i dna rowów (po uzyskaniu wcześniejszej zgody na ich wycięcie od właściwego organu ochrony przyrody), wybierania namułu z dna rowów oraz usuwania wszelkich zatamowań, naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów, ochrony rowów przed pasącymi się zwierzętami, odmulania studzienek drenarskich i ich naprawy, bieżącej naprawy wylotów drenarskich.

Czasem może zdarzać się, że rów melioracyjny reguluje także stosunki wodne na działkach budowlanych. Wówczas właściciele tych działek również odnoszą korzyści z tego rowu i również oni powinni uczestniczyć w jego utrzymywaniu. Zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 ustawy Prawo wodne, obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, nie tylko użytków rolnych, zatem właściciele działek budowlanych również mają obowiązek utrzymywania odcinka rowu melioracyjnego, przy którym położone są te działki.

Jeśli obszar, na którym znajduje się urządzenie melioracyjne podlega pod spółkę wodną, wówczas do obowiązków rolnika należy płacenie składek do spółki wodnej, a do zadań spółki wodnej – w szczególności dbanie o utrzymywanie ww. urządzenia melioracyjnego. Właściciele nieruchomości nie należący do spółki wodnej, powinien sami dbać o stan urządzeń melioracyjnych na terenie własnej posesji.

Podtopienia powstają w przypadku, gdy właściciele gruntów po kolei nie konserwują urządzeń melioracyjnych.

O urządzenia melioracyjne należy dbać co roku, aby nie dochodziło do lokalnych podtopień, jakie często występują np. wczesną wiosną. Niestety największym problemem jest fakt, że nie wszyscy przestrzegają ww. obowiązków. Np. rów melioracyjny, aby był sprawny, musi być udrożniony na całej swej długości. Wymaga to współpracy i poczucia odpowiedzialności wszystkich właścicieli przyległych gruntów.

Niszczenie lub uszkadzanie urządzeń melioracyjnych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny, zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks wykroczeń.

Wobec powyższego Starosta Myśliborski apeluje do właścicieli nieruchomości o podjęcie przez nich działań i czynności, w celu doprowadzenia do właściwego stanu oraz utrzymywanie dobrego stanu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, na które to nieruchomości urządzenia te korzystnie oddziałują.

Od dnia 01.01.2018 r. nazwa „urządzenia melioracji wodnych szczegółowych” zostanie zastąpiona nazwą „urządzenia melioracji wodnych”, z uwagi na wejście w życie nowej ustawy Prawo wodne (poz. 1566 z 2017 r.).

Stan na: 30.08.2017 r.
Przygotowała: Wioletta Waliłko
Z-ca Naczelnika w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska