ETR informacje o urzędzie

Informacje dotyczące Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w tekście łatwym do odczytania ETR

korytarz na IV piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, informacje na temat rozkłau biur urzęduCzym zajmuje się Starostwo Powiatowe w Myśliborzu - informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Główna siedziba Starostwa Powiatowego w Myśliborzu mieści się przy ulicy Północnej 15 w Myśliborzu. Wydział Komunikacji posiada dwie filie: w Barlinku przy ulicy Szpitalnej 11 oraz w Dębnie przy ulicy Piłsudskiego 3. Biuro Obsługi Klienta mieści się w głównym budynku i służy pomocą każdemu klientowi, który planuje załatwić sprawę w Starostwie.

Kiedy i jak skontaktować się ze Starostwem Powiatowym

Dni i godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek urząd czynny od godziny 7:00 do godziny 16:00
wtorek, środa, czwartek urząd czynny w godzinach od. 7:00 do godziny 15:00
piątek urząd pracuje w godzinach od 7:00 do 14:00

Dane teleadresowe urzędu

74-300 Myślibórz, ulica Północna 15

Telefon: 095 747 20 21

FAX: 095 747 31 53

Email: starostwo@powiatmysliborski.pl

ESP ePUAP: /s66o3cy5su/SkrytkaESP

Urząd posiada Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta eBOI - http://eboi.powiatmysliborski.pl/ - jest to miejsce, gdzie można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez naszą elektroniczną skrzynkę podawczą na ePUAP.

W sprawie skarg i wniosków Starosta i Wicestarosta przyjmuje w każdą środę w godzinach od 10:00 do 16:00. Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 15:15 do 16:15.

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Załatwienie sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza języka migowego, należy powiadomić o tym urząd trzy dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę w urzędzie.

Starostwo Powiatowe przy budynku głównym zapewnia miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, w urzędzie znajduje się winda, na parterze miejsce do odpoczynku i plac zabaw dla dzieci, a na każdym piętrze toalety dla osób niepełnosprawnych. Korytarze w budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu realizuje zadania powiatu ( o charakterze ponadgminnym) w zakresie:

 • edukacji publicznej;
 • promocji i ochrony zdrowia;
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych;
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • kultury fizycznej i turystyki;
 • geodezji, kartografii i katastru;
 • gospodarki nieruchomościami;
 • administracji architektoniczno-budowlanej;
 • gospodarki wodnej;
 • ochrony środowiska i przyrody;
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 • ochrony przeciwpowodziowej,
 • ochrony praw konsumenta;
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • obronności;
 • promocji powiatu.

Pozostałe zdania powiatu realizują jednostki takie jak Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, DPS w Myśliborzu, MOS w Smolnicy, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Barlinku, Dębnie i Myśliborzu, Szkoły Ponadpodstawowe w Barlinku, Dębnie oraz Myśliborzu, Dom Wczasów Dziecięcych, Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie.

Nasi mieszkańcy najczęściej zwracają się do nas w sprawach związanych z:

 • rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy – Wydział Komunikacji,
 • wydawaniem decyzji o pozwolenie na budowę/rozbiórkę, rejestracją dzienników budowy lub rozbiórki, przyjmowaniem zawiadomień o rozpoczęciu robót, rejestracją książek obiektów budowanych, przyjmowaniem zgłoszeń między innymi budowy ogrodzeń, obiektów małej architektury – Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (budownictwo),
 • wydaniem kart wędkarskich, rejestracją zwierząt niebezpiecznych i egzotycznych, wydaniem zaświadczeń o objęciu działki Uproszczonym planem urządzenia lasu lub właściwą decyzją z ustawy o lasach, przyjęciem zgłoszenia robót geologicznych dot. ciepła Ziemi, wydaniem koncesji, przyjęciem zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, wydaniem zezwolenia na wycinkę lub przesadzenie drzew lub krzewów na działkach gminnych, zgłoszeniem dot. potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, wydaniem zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie odpadów, wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów, rejestracją jachtów i innych jednostek pływających – Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (środowisko),
 • wydawaniem decyzji o zajęciu pasa drogowego, zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego, uzgodnienia projektu zjazdu z drogi powiatowej, zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym, - Wydział Dróg,
 • prowadzeniem biura rzeczy znalezionych, wpisaniem klubów sportowych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Myśliborskiego, wnioskowaniem o współpracę imprez sportowych, turystycznych i promocyjnych, wnioskowaniem o udzielenie informacji publicznej, zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, załatwianie spraw w zakresie udzielania pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich  z obcego państwa, telefoniczna obsługa klienta – Wydział Organizacji i Spraw Społecznych,
 • wydawaniem wyrysu lub wypisu z ewidencji gruntów i budynków, prowadzenia operatu gleboznawczej klasyfikacji, prowadzenia spraw związanych z nadaniem działek rentowych, nabywanie i przejmowanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Powiatu, prowadzenie postępowań dotyczących wywłaszczenia nieruchomości, prowadzenie postępowań o przeniesienie własności działek pod budynkami oraz będących w dożywotnim użytkowaniu, na rzecz osób, które przekazały gospodarstwo rolne na Skarb Państwa, obsługa osób fizycznych i prawnych korzystających z zasobu, w tym sprzedaż map, informacji i wgląd do dokumentacji zasobu oraz dokumentów ilustrujących zasób, wydawanie decyzji administracyjnych związanych z wprowadzaniem zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, - Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
 • wnioskowanie o skierowanie do szkoły specjalnej, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub socjoterapii załatwianie skarg i interwencji związanych z pracą szkół i placówek oświatowych, działania na rzecz budowy i wdrażania programu rozwoju powiatu, prowadzenie spraw związanych z członkostwem powiatu w stowarzyszeniach, związkach, porozumieniach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych; redagowanie informacji na stronę powiatu – Wydział Edukacji i Rozwoju,
 • realizacją praw osób takich jak: dostęp do danych, sprostowanie danych, usunięcie danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie – Inspektor Ochrony Danych,
 • postępowania reklamacyjne dotyczące zakupu towarów i usług – Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, kart parkingowych osobom niepełnosprawnym, wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym, wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie udzielania informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach - Powiatowy Zespół do Orzekania o Niepełnosprawności.

Na stronie internetowej www.bippowiatmysliborski.pl w zakładce Starostwo Powiatowe w Myśliborzu/Wydziały-https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/wydzialy znajduje się szczegółowa lista zadań wszystkich Wydziałów. Powiat Myśliborski posiada, także stronę internetową, na której można zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi urzędu jak i całego regionu.