Informacje PJM

Informacja o Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w polskim języku migowym ( PJM)

Informacje dotyczące Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przetłumaczone na język PJM

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu obsługuje mieszkańców pięciu gmin wchodzących w skład Powiatu Myśliborskiego są to Myślibórz, Barlinek, Dębno, Nowogródek Pomorski, Boleszkowice.

Siedziba Urzędu znajduje się przy ulicy Północnej 15 w Myśliborzu, dodatkowo jest możliwość odwiedzenia filii wydziału Komunikacji w Dębnie oraz Barlinku. W razie problemów ze znalezieniem odpowiedniego miejsca w budynku Biuro Obsługi Klienta znajdujące się na parterze budynku służy pomocą każdej osobie, która planuje załatwić sprawę w Starostwie.

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu zaprasza wszystkich do odwiedzenia Urzędu w poniedziałek w godzinach od 7:00 do 16:00, od wtorku do czwartku w godzinach od7:00 do 15:00, oraz w piątek w godzinach od 7:00 do 14:00.

Informacji udzielamy, także telefonicznie pod numerem 95 747 2021, elektronicznie poprzez adres e-mail starostwo@powiatmysliborski.pl oraz listownie pod adresem Starostwo Powiatowe w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz.

Dla szybkiej realizacji sprawy udostępniliśmy Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta eBOI, które mieści się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://eboi.powiatmysliborski.pl/ znajdują się tam wszystkie niezbędne informacje dotyczące form realizacji spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne.

Proste sprawy urzędowe staramy się załatwiać bezpośrednio, a ich realizacja przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego umówienia. Jeżeli chcesz skorzystać z tłumacza języka migowego, musisz powiadomić nas o tym wcześniej a my w ciągu trzech dni skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia terminu wizyty. Jeżeli jednak uważasz, że sprawa jest bardzo pilna postaramy się pomóc Ci jak najszybciej.

Zapewniamy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych z każdej strony budynku oraz podjazdy dla każdego typu wózków. W urzędzie można skorzystać z windy, a na parterze jest miejsce do odpoczynku oraz plac zabaw dla dzieci. W budynku na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami.

Powiat wykonuje określone ustawami zdania publiczne ze względu na zakres: infrastruktury technicznej, ładu przestrzennego i ekologicznego, infrastruktury społecznej, bezpieczeństwa publicznego i obronności, reprezentacji zewnętrznej powiatu. Pozostałe zdania powiatu realizują jednostki podległe takie jak: Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu, Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie, Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne w Dębnie, Barlinku oraz Myśliborzu; Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy, Zespoły Szkół w Barlinku, Dębnie i Myśliborzu.

Nasi mieszkańcy najczęściej zwracają się do nas w sprawach związanych z:

  • wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, wydawaniem kart parkingowych osobom niepełnosprawnym mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, wspieraniem osób niepełnosprawnych w zakresie udzielania informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach do Powiatowego Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  • rejestracją pojazdów oraz ich wyrejestrowanie, wydawaniem praw jazdy do Wydziału Komunikacji,
  • wydawaniem decyzji o pozwolenie na budowę/rozbiórkę, rejestracją dzienników budowy lub rozbiórki, przyjmowaniem zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych, rejestracją książek obiektów budowanych, przyjmowaniem zgłoszeń między innymi budowy ogrodzeń, obiektów małej architektury do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska (budownictwo),
  • wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją zwierząt niebezpiecznych i egzotycznych, wydaniem zaświadczeń o objęciu działki Uproszczonym planem urządzenia lasu lub właściwą decyzją z ustawy o lasach, przyjmowaniem zgłoszeń robót geologicznych dot. ciepła Ziemi, przyjęciem zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, wydaniem zezwolenia na wycinkę, przesadzenie drzew lub krzewów na działkach gminnych, zgłaszaniem potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, wydawaniem zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych, wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów, rejestracją jachtów i innych jednostek pływających do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  • wydawaniem decyzji o zajęciu pasa drogowego, zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, uzgadnianiem projektu zjazdu z drogi powiatowej, zezwoleniem na lokalizację reklamy w pasie drogowym do Wydział Dróg,
  • prowadzeniem biura rzeczy znalezionych, wpisaniem klubów sportowych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Myśliborskiego, wnioskowaniem o udzielenie informacji publicznej, udzielaniem informacji z zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, wydawaniem pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich  z obcego państwa, telefoniczną obsługa klienta w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych,
  • wydawaniem wyrysu lub wypisu z ewidencji gruntów i budynków, prowadzeniem operatu gleboznawczej klasyfikacji, prowadzeniem spraw związanych z nadaniem działek rentowych, prowadzeniem postępowań dotyczących wywłaszczenia nieruchomości, prowadzenie postępowań o przeniesienie własności działek pod budynkami oraz będących w dożywotnim użytkowaniu, na rzecz osób, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa, obsługą osób fizycznych i prawnych korzystających z zasobu, w tym sprzedaż map, informacji i wgląd do dokumentacji zasobu oraz dokumentów ilustrujących zasób, wydawaniem decyzji administracyjnych związanych z wprowadzaniem zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
  • wnioskowaniem o skierowanie do szkoły specjalnej, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, załatwianiem skarg i interwencji związanych z pracą szkół i placówek oświatowych, działaniami na rzecz budowy i wdrażania programu rozwoju powiatu, prowadzeniem spraw związanych z członkostwem powiatu w stowarzyszeniach, związkach, porozumieniach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych; redagowaniem informacji na stronę powiatu do Wydziału Edukacji i Rozwoju,
  • realizacją praw osób takich jak: dostęp do danych, sprostowanie danych, usunięcie danych, prawem do bycia zapomnianym, prawem do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawem do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie oraz wszystkich spraw związanych z Twoimi danymi do Inspektora Ochrony Danych, postępowaniami reklamacyjnymi dotyczącymi zakupów towarów i usług do Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji umawiając się wcześniej telefonicznie pod numerem wskazanym na stronach internetowych Powiatu Myśliborskiego.

Program Dostępność Plus przetłumaczony na Polski Język Migowy (PJM). Wideo z linku przedstawia tłumaczenie strony tytułowej programu:

 

 


Film

https://we.tl/t-HTtRiikc1M