Lasy niepaństwowe

INSTRUKCJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW DOTYCZĄCA PROCEDURY POZYSKIWANIA DREWNA W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

Przedstawiamy Państwu aktualnie obowiązującą procedurę pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Jednocześnie przypominamy, że na terenie Powiatu Myśliborskiego obowiązują uproszczone plany urządzania lasów, które zostały zatwierdzone przez Starostę Myśliborskiego oraz i inwentaryzacje stanu lasów, na podstawie których Starosta Myśliborski wydaje decyzje określające zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów. Wszystkie decyzje i zawiadomienia o zatwierdzeniu planów są doręczane właścicielom lasów. Wyjątkiem mogą być właściciele, którzy nabyli lasy po wykonaniu planów lub właściciele gruntów, dla których dokonano zmiany klasyfikacji gruntów (z gruntu rolnego na leśny) np. po dokonanym zalesieniu lub po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów.

Do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zalicza się lasy będące własnością :

· osób fizycznych ( prywatnych)

· gmin, powiatów, województw,

· spółek leśnych i wspólnot leśnych,

· spółdzielni,

· kościołów i związków wyznaniowych,

· spółek prawa handlowego,

· partii politycznych i stowarzyszeń.

 

POZYSKANIE DREWNA Z TERENU OBJĘTEGO UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU LUB INWENTARYZACJĄ STANU LASU

Informujemy, że w celu pozyskania drewna z działek leśnych (oznaczonych symbolem Ls – zgodnie z informacją zawarta w ewidencji gruntów), objętych uproszczonym planem urządzania lasu,   właściciel lasu prywatnego powinien poinformować pisemnie odpowiednie  Nadleśnictwo o zamiarze pozyskania drewna, w celu legalizacji drewna.

W celu uzyskania informacji ile m3 drewna można pozyskać na danej działce leśnej zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu, należy skontaktować się z leśniczym. Określonej masy drewna nie wolno przekroczyć. 

W przypadku konieczności pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, decyzje są wydawane  wyłącznie w przypadkach losowych po przekazaniu Staroście Myśliborskiemu przez właściwe terytorialnie Nadleśnictwo materiałów, w tym sporządzonych notatek służbowych z oględzin lasów, niezbędnych do wydania przez Starostę decyzji:

  • w sprawie pozyskania drewna w przypadkach losowych (art. 23 ust. 4 ustawy o lasach), niezgodnie
    z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

 

POZYSKANIE DREWNA Z LASÓW NIEOBJĘTYCH UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU LUB INWENTARYZACJĄ STANU LASU

W przypadku działek nie objętych Uproszczonym Planem Urządzenie Lasu lub inwentaryzacją stanu lasu, decyzje są wydawane  wyłącznie w przypadku konieczności wykonania cięć sanitarnych (posusze, złomy, wywroty, drzewa chore) po przekazaniu Staroście Myśliborskiemu przez właściwe terytorialnie Nadleśnictwo materiałów, w tym sporządzonych notatek służbowych z oględzin lasów, niezbędnych do wydania przez Starostę odpowiedniej decyzji:

  • w sprawie nakazywania właścicielom/współwłaścicielom lasów wykonania obowiązków określonych w art. 13 ustawy o lasach albo zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa
    w art. 19 ust. 3 Ustawy o lasach, w przypadku gdy właściciele/dzierżawcy lasów tych obowiązków i zadań nie wykonują,
  • określającej zadania zapewniające powszechną ochronę lasów, w zakresie usuwania (wyrębu) drzew posuszowych, wywróconych, złamanych, zasiedlonych przez szkodniki owadzie oraz ochrony przeciwpożarowej w lasach, dla których nie ma opracowanych planów urządzenia lasu i nadzorowanie ich wykonania.

Po wydaniu decyzji, właściciel/współwłaściciele lasu będą mogli pozyskać z niego drewno. Po pozyskaniu drewna należy fakt ten zgłosić właściwemu terytorialnie Nadleśnictwu celem uzyskania świadectwa legalizacji.

 

Osoba zgłaszająca pozyskane w lesie drewno do legalizacji winna wykazać prawo do lasu, z którego wycina drzewo, winna też znać jego granice (ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną z tytułu: naruszenia granic sąsiada i wycinki drzew na jego gruncie;  oraz innych szkód, spowodowanych swoją działalnością związaną
z wycinaniem, zrywką i wywozem pozyskanego drewna z lasu), okazać dokument osobisty na żądanie osoby legalizującej pozyskane drewno, przy czym:

  • jeżeli las stanowi współwłasność kilku osób, dołączyć wiarygodną pisemną zgodę pozostałych żyjących współwłaścicieli lub ich spadkobierców,
  • gdy wnioskujący nie występuje w ewidencji geodezyjnej wskazanej działki lasu, winien on w sposób wiarygodny udowodnić swe prawa do korzystania z lasu (np. prawo do spadku, dokument darowizny lub kupna lasu).

W przypadku nie spełnienia podanych wyżej warunków, zgłoszenie zainteresowanego w sprawie legalizacji pozyskanego przez niego drewna w lesie załatwiane będzie odmownie.

 

CECHOWANIE POZYSKANEGO DREWNA

Informujemy, że pozyskane drewno legalizuje się w miejscu jego pozyskania w obrębie działki, z której zostało pozyskane.

Cechowanie odbywa się w na zasadach określonych m.in. w art. 14a ust. 1 i ust. 3 ustawy o lasach. Samego ocechowania dokonuje się zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24.02.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. Nr 36, poz. 201). Przepis § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia w sposób jednoznaczny artykułuje, że cechowania dokonuje się w miejscu pozyskania drewna.

 

Starosta Myśliborski powierzył prowadzenie spraw związanych m.in. z oględzinami drzewostanu leśnego
i cechowaniem drewna Nadleśniczym Nadleśnictw: Barlinek, Dębno, Myślibórz i Różańsko właściwym terytorialnie. Pracownik Nadleśnictwa cechujący drewno ma obowiązek odmówić ocechowania drewna znajdującego się poza działką, z której zostało pozyskane, oraz drewna na którego wycięcie nie wyrazili zgody wszyscy właściciele działki.

 

Po pozytywnej weryfikacji spraw własnościowych oraz sprawdzenia zgodności pozyskania ze wskazaniami planu urządzenia lasu lub decyzją pracownik Nadleśnictwa lub upoważniony przez Nadleśniczego leśniczy dokona ocechowania pozyskanego drewna oraz wystawi właścicielowi świadectwo legalności pozyskanego drewna.

 

 

Informację przygotowała w dniu 01.03.2021 r.:
mgr inż. Roksana Lenczewska – Główny Specjalista w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu