Lasy niepaństwowe

Usuwanie złomów i wywrotów w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, z mocy ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.), należy do obowiązków właścicieli lasów i nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej w sytuacji, gdy właściciel lasu nie uchyla się od wykonania obowiązku, o którym mowa m.in. w art. 13 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. m.in. pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej.

Drzewo z wywrotów i złomów podlega legalizacji. Cechowanie drewna będzie świadczyło o jego legalności. Dokument stanowiący o legalności pozyskanego drewna, w przypadku lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, wydaje starosta, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o lasach lub nadleśniczy (art. 5 ust. 3 u.l.). Jednakże Starosta Myśliborski powierzył prowadzenie spraw związanych m.in. z cechowaniem drewna Nadleśniczym Nadleśnictw: Barlinek, Dębno, Myślibórz i Różańsko.

Właściciel lasu ma obowiązek:

  1. Pisemnie zgłosić do właściwego miejscowo Nadleśnictwa przystąpienie do jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem złomów i wywrotów w lesie, w tym zamiar pozyskania takiego drewna. 
    Zgłoszenie (wniosek) powinno zawierać co najmniej lokalizację lasu tj. obręb ewidencyjny, numer ewidencyjny działki, imię i nazwisko właściciela działki, szacunkową powierzchnię zniszczeń (ilość wywrotów, złomów), gatunek drzewa stanowiącego wywrot/złom.
  2. Następnie przed każdą wywózką „przygotowanej partii” drewna ze złomów i wywrotów z miejsca jego pozyskania gotowego do odbioru, niezwłocznie po jego pozyskaniu (przed wywozem z lasu lub jego przerobem) złożyć pisemny wniosek o ocechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania w siedzibie właściwego miejscowo Nadleśnictwa na podstawie którego Nadleśniczy ocechuje drewno w miejscu jego pozyskania oraz wystawi właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna.

Wniosek powinien zawierać lokalizację lasu tj. obręb ewidencyjny, numer ewidencyjny działki, imię i nazwisko właściciela działki, orientacyjną masę drewna z wywrotów/złomów.
Do wniosku należy dołączyć zgodę na usunięcie drzew z lasu podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli wraz z ich aktualnymi adresami zamieszkania.

Osoba zgłaszająca pozyskane w lesie drewno stanowiące wywrot lub złom do legalizacji winna wykazać prawo do lasu, z którego wycina drzewo, winna też znać jego granice (ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną z tytułu: naruszenia granic sąsiada i wycinki drzew na jego gruncie;  oraz innych szkód, spowodowanych swoją działalnością związaną z wycinaniem, zrywką i wywozem pozyskanego drewna z lasu), okazać dokument osobisty na żądanie osoby legalizującej pozyskane drewno, przy czym:

  • jeżeli las stanowi współwłasność kilku osób, dołączyć wiarygodną pisemną zgodę pozostałych żyjących współwłaścicieli lub ich spadkobierców,
  • gdy wnioskujący nie występuje w ewidencji geodezyjnej wskazanej działki lasu, winien on w sposób wiarygodny udowodnić swe prawa do korzystania z lasu (np. prawo do spadku, dokument darowizny lub kupna lasu).

W przypadku nie spełnienia podanych wyżej warunków, zgłoszenie zainteresowanego w sprawie legalizacji pozyskanego przez niego drewna w lesie załatwiane będzie odmownie.

Cechowanie odbywa się w na zasadach określonych m.in. w art. 14a ust. 1 i ust. 3 u.l. Samego ocechowania dokonuje się zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. Nr 36, poz. 201). Przepis § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia w sposób jednoznaczny artykułuje, że cechowania dokonuje się w miejscu pozyskania drewna.

Norma wynikająca z art. 13 ust. 1 ustawy o lasach reguluje obowiązki właścicieli lasów bezpośrednio i co do zasady nie wymaga wydawania decyzji konkretyzującej te obowiązek, a zatem nie ma podstaw do jej wydawania po to, by potwierdzić uprawnienia lub obowiązki powstające z mocy prawa.

Z kolei wydanie decyzji w oparciu o art. 24 tejże ustawy może nastąpić dopiero wtedy, gdy właściciel lasu nie wykonuje dobrowolnie obowiązków wskazanych w art. 13 i następnych ustawy o lasach i nie realizuje zadań wynikających z uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o czym właściwy terytorialnie Nadleśniczy poinformuje Starostę Myśliborskiego. Starosta ma wówczas uprawnienie do władczego zobowiązania właściciela lasu do podjęcia określonych obowiązków, a nawet obowiązek ich nakazania.

Informację przygotował: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwo Powiatowe w Myśliborzu