Powiat przyjazny przedsiębiorcom

W Powiecie Myśliborskim funkcjonują dwie Podstrefy w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Kostrzyńsko-Słubickiej: Podstrefa Barlinek (33,75 ha) oraz Podstrefa Dębno (3,66 ha).

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Powiat Myśliborski oferują przedsiębiorcom które chcą inwestować w naszym powiecie pomoc publiczną w formie zwolnień od podatku dochodowego oraz wsparcie na utworzenie stanowiska pracy.

Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w powiecie myśliborskim jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy.

Mały przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 55% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 55% dwuletnich kosztów pracy.

Średni przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 45% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 45% dwuletnich kosztów pracy.

Duży przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać natomiast ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 35% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 35% dwuletnich kosztów pracy.

Instytucją wspierającą przedsiębiorców w imieniu Starosty jest Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu, który oferuje m.in.: refundację kosztów wyposażenia i doposażenia nowego stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym dla bezrobotnego niepełnosprawnego; zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, w tym dla bezrobotnych niepełnosprawnych; refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych; możliwość zatrudnienia stażysty, w tym osoby niepełnosprawnej; refundacji poniesionych kosztów opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, w tym bezrobotnego niepełnosprawnego; refundację kosztów szkoleń swoich pracowników.

Rozpoczęta współpraca pomiędzy Starosta Myśliborskim a Zarządem Spółki  Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest kolejne działanie władz powiatu mające na celu ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących przedsiębiorców, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.