Obowiązki dla stowarzyszeń i fundacji

nformacja o obowiązku stowarzyszeń

wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

 

Starosta Myśliborski przypomina, iż ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [1] (zwana dalej ustawą), definiuje katalog „instytucji obowiązanych", zobligowanych do podejmowania określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
do których zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 22 zaliczają się: „Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane”.

W związku z powyższym, w ramach sprawowanego w oparciu o art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach [2] nadzoru Starosty Myśliborskiego nad stowarzyszeniami mającymi swoją siedzibę na terenie Powiatu Myśliborskiego, Starosta zwraca się z prośbą o każdorazowe przekazywanie (niezwłocznie po zaistnieniu takiego zdarzenia) informacji o przyjęciu lub dokonaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, definiowanych zgodnie z wytycznymi ujętymi w ww. art. 2 ust. 1 pkt. 22 ustawy.

Przedmiotową informację w formie oświadczenia (stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej informacji) należy dostarczyć do Starostwa drogą pocztową, bądź osobiście. Oświadczenie wypełnia osoba umocowana do działania w sprawach majątkowych zgodnie
z zapisami statutu danego stowarzyszenia.

Starosta informuje również, iż w przypadku gdy stowarzyszenie udzieliło w ww. informacji odpowiedzi twierdzące na oba pytania w nim zawarte, jest to jednoznaczne z faktem, iż jest ono instytucją obowiązaną i podlega ono tym samym kontroli w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 130 przedmiotowej ustawy.

Dodatkowe ważne informacje:

  1. Instytucje obowiązane, które nie dopełniają nałożonych przez ustawę obowiązków podlegają karom administracyjnym. Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar oraz katalog kar administracyjnych, zostały szczegółowo opisane w art. 147-150 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  2. Aktualności i komunikaty z zakresu funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dostępne są pod niniejszym adresem:

https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty-giif

  1. Poradnik oraz webinarium dotyczące stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dostępne pod niniejszym adresem: 

https://poradnik.ngo.pl/webinaria/ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-obowiazki-organizacji-materialy-po-webinarium-film

 

[1] Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.)

[2] Zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261): Organ, o którym mowa w art. 8 ust. 5, sprawuje kontrolę nad działalnością stowarzyszenia będącego instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności jego działania z przepisami tej ustawy.”

 

Art.. 8 ust. 5, o którym mowa powyżej, stanowi że: „Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:

  1. wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
  2. starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad innymi niż wymienione w pkt 1 stowarzyszeniami.”

oświadczenie


Nowe obowiązki dla stowarzyszeń i fundacji !!!
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

30 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane przepisy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta zakłada szereg zmian. Jedną z wielu zmian jest poszerzenie katalogu podmiotów, które podlegają zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o stowarzyszenia (wyłącznie te, które podlegają wpisowi do KRS), fundacje i spółdzielnie socjalne. Według założeń ustawy rejestr ma usprawnić zidentyfikowanie osób, które decydują o działalności danej organizacji, co ma pomóc m.in. w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Nowe obowiązku wejdą w życie 31 października 2021 roku.

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zawiera informacje o osobach fizycznych kontrolujących, poprzez posiadane udziały lub prawo głosu, wymienione w ustawie podmioty.

Kiedy i gdzie należy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, klikając w kafelek "Utwórz zgłoszenie".

W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS po 31 października 2021 r., tj. po dacie wejścia w życie ww. nowelizacji, zgłoszenia będzie trzeba dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do KRS. W takim samym terminie dokonuje się zgłoszenia każdej zmiany danych już zgłoszonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów (zgłoszeniu podlega również zmiana samego beneficjenta rzeczywistego danej organizacji). Do biegu tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Podmioty już wpisane do KRS powinny dokonać zgłoszenia możliwe jak najszybciej, przy czym ostatecznym terminem jest 31 stycznia 2022 r.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Jaki jest zakres informacji polegających zgłoszeniu?

Dokonując zgłoszenia podajemy:

  • dane osoby dokonującej zgłoszenia - imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL) oraz funkcję uprawniającą do dokonania zgłoszenia;
  • dane organizacji dokonującej zgłoszenia - tu wskazujemy nazwę, formę organizacyjną, siedzibę, numer KRS i NIP;
  • dane beneficjentów rzeczywistych - w ich przypadku dane podlegające zgłoszeniu to imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL) oraz informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Kto jest beneficjentem rzeczywistym w fundacjach i stowarzyszeniach?

Istotny aspektem procedury dokonywania zgłoszenia w przypadku organizacji pozarządowych jest ustalenie, kogo właściwie musimy wskazać jako beneficjenta rzeczywistego w organizacjach pozarządowych. W przypadku stowarzyszeń jako beneficjentów rzeczywistych należy wskazać wszystkich członków zarządu stowarzyszenia. Tak samo w przypadku spółdzielni socjalnych. W przypadku fundacji beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie.

Ponieważ Rejestr jest jawny i nie mają do niego zastosowania przepisy RODO, a wszystkie dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych będą w nim dostępne jeszcze przez 10 lat po wykreśleniu organizacji z KRS, należy wyraźnie uprzedzić osoby kandydujące do organów stanowiących organizacji o konsekwencjach, jakie dla nich osobiście będzie miało członkostwo w danym organie.

Co w przypadku niewypełnienia obowiązku zgłoszenia?

Niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia odpowiednich danych do CRBR w terminie określonym przepisami ustawy może skutkować nałożeniem surowych kar. Niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego oraz podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym zagrożone jest karą aż do 1.000.000 zł.

Co istotne, kara może zostać nałożona również na beneficjenta rzeczywistego, jeżeli ten nie poda osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia niezbędnych informacji lub poda niewłaściwe dane. W takim przypadku ustawa przewiduje karę w wysokości do 50 000 zł.

Inne informacje dotyczące problemów technicznych w CRBR - gov.pl.

Pytanie w sprawie CRBR możesz zadać:
mailowo pisząc na adres crbr.help@mf.gov.pl
telefonicznie z Krajową Informacją Skarbową - 801 055 055 lub 22 330 03 30 lub zadaj pytanie e-mailem (wybierając temat procedury dotyczące e-Deklaracji oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych).