Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych

Informujemy o realizowanej aktualnie inwestycji pn.: „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”.

Inwestycja polega m.in. na adaptacji pomieszczeń na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na potrzeby Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

W ramach w/w inwestycji wykonana zostanie również adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, budowa pochylni do budynku Starostwa Powiatowego oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno- sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych, na które przyznane zostało dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

 

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego