Aktualizacja dokumentacji technicznych na potrzeby realizacji inwestycji drogowych

Już niedługo zostaną ogłoszone kolejne nabory wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych. Gwarancją udzielenia dofinansowania jest dobrze przygotowany wniosek oraz prawidłowo sporządzona dokumentacja techniczna, która w pełnym zakresie będzie odpowiadać wymogom stawianym przez podmioty dofinansowujące inwestycje drogowe. Nowe drogi mają być dostosowane do standardów wymaganych dla dróg powiatowych, bezpieczne dla wszystkich użytkowników oraz przyjazne dla środowiska.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Powiat Myśliborski wszczął postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy na wykonanie aktualizacji posiadanych dokumentacji projektowych i dostosowanie ich do nowych wymogów. Jednocześnie w aktualizowanych projektach zostaną uwzględnione wnioski mieszkańców, które w ostatnim czasie spływały do zarządcy drogi i dotyczyły przede wszystkim budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak progi zwalniające, szykany drogowe, bezpieczne przejścia dla pieszych itp.

W chwili obecnej aktualizacją zostaną objęte dokumentacje techniczne dla następujących inwestycji:

  1. Przebudowa dróg powiatowych o nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i m. Krzynka.

Zakresem opracowania objęte są dwa odcinki dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w obszarze zabudowanym miejscowości Płonno (gmina Barlinek) o łącznej szacunkowej długości ok. 1,877 km. W ramach zadania planuje się kompleksowo przebudować nawierzchnię jezdni dostowując ją do obowiązujących standardów. Wraz z nową nawierzchnią powstaną chodniki, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, zjazdy do posesji oraz kanalizacja deszczowa. W ramach zmienionej organizacji ruchu zaprojektowane zostaną urządzenia spowalniające prędkość pojazdów oraz zwiększające bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu.

  1. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2108Z, 2109Z i 1575Z wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Sulimierz”.

Zakresem opracowania objęte są dwa odcinki dróg powiatowych nr 2108Z i 2109Z w obszarze zabudowanym miejscowości Sulimierz (gmina Myślibórz) o szacunkowej łącznej długości ok. 1,1 km. W ramach zadania planuje się kompleksowo przebudować nawierzchnię jezdni dostowując ją do obowiązujących standardów. Ponadto w planach zarządcy drogi znajduje się przebudowa skrzyżowań, istniejących chodników oraz zjazdów do nieruchomości, modernizacja przepustu drogowego, budowa zatok postojowych i zatoki autobusowej oraz budowa kanalizacji deszczowej. W ramach zmienionej organizacji ruchu zaprojektowane zostaną urządzenia spowalniające prędkość pojazdów oraz zwiększające bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu, w tym poprawiające bezpieczeństwo na skrzyżowaniu z istniejącą drogą rowerową R-20.

droga