Informacja o obowiązku stowarzyszeń wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Informacja o obowiązku stowarzyszeń

wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

 

Starosta Myśliborski przypomina, iż ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [1] (zwana dalej ustawą), definiuje katalog „instytucji obowiązanych", zobligowanych do podejmowania określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
do których zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 22 zaliczają się: „Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane”.

W związku z powyższym, w ramach sprawowanego w oparciu o art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach [2] nadzoru Starosty Myśliborskiego nad stowarzyszeniami mającymi swoją siedzibę na terenie Powiatu Myśliborskiego, Starosta zwraca się z prośbą o każdorazowe przekazywanie (niezwłocznie po zaistnieniu takiego zdarzenia) informacji o przyjęciu lub dokonaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, definiowanych zgodnie z wytycznymi ujętymi w ww. art. 2 ust. 1 pkt. 22 ustawy.

Przedmiotową informację w formie oświadczenia (stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej informacji) należy dostarczyć do Starostwa drogą pocztową, bądź osobiście. Oświadczenie wypełnia osoba umocowana do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu danego stowarzyszenia.

Starosta informuje również, iż w przypadku gdy stowarzyszenie udzieliło w ww. informacji odpowiedzi twierdzące na oba pytania w nim zawarte, jest to jednoznaczne z faktem, iż jest ono instytucją obowiązaną i podlega ono tym samym kontroli w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 130 przedmiotowej ustawy.

Dodatkowe ważne informacje:

  1. Instytucje obowiązane, które nie dopełniają nałożonych przez ustawę obowiązków podlegają karom administracyjnym. Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar oraz katalog kar administracyjnych, zostały szczegółowo opisane w art. 147-150 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  2. Aktualności i komunikaty z zakresu funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dostępne są pod niniejszym adresem:

https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty-giif

  1. Poradnik oraz webinarium dotyczące stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dostępne pod niniejszym adresem: 

https://poradnik.ngo.pl/webinaria/ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-obowiazki-organizacji-materialy-po-webinarium-film

 

[1] Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.)

[2] Zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261): Organ, o którym mowa w art. 8 ust. 5, sprawuje kontrolę nad działalnością stowarzyszenia będącego instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności jego działania z przepisami tej ustawy.”

 

Art.. 8 ust. 5, o którym mowa powyżej, stanowi że: „Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:

  1. wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
  2. starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad innymi niż wymienione w pkt 1 stowarzyszeniami.”

oświadczenie