Konkurs ofert pn."Organizacja gry miejskiej "Przygoda z Tatą"

W dniu 20 kwietnia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Marlena Maląg, ogłosiła otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”.
W ramach konkursu minister rodziny zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1–4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do składania ofert na wsparcie finansowe projektów na organizację w dniu 19 czerwca
2022 r., gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w 16 miastach właściwych ze względu na siedzibę wojewody (po jednej grze miejskiej w każdym województwie). W ramach każdego z ww. miast zostanie wybrany tylko jeden, najlepszy projekt na organizację gry miejskiej.
Ww. organizacje i podmioty mogą składać oferty w ramach konkursu w terminie do 11 maja 2022 r.
Na realizację konkursu minister rodziny przeznaczył łącznie kwotę 1,6 mln złotych.
Maksymalna kwota dofinansowania, jaka może zostać przyznana na realizację zadania w danym mieście właściwym ze względu na siedzibę wojewody wynosi 100 tys. zł.
Preferowane jest, aby podmiot posiadał doświadczenie w organizacji gier miejskich lub wydarzeń w przestrzeni publicznej skierowanych do rodzin, oraz dysponował odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji projektu.

Podmiot może potwierdzić posiadanie odpowiedniego doświadczenia poprzez dołączenie do oferty portfolio wraz z opisem zrealizowanych wydarzeń, linkami, zdjęciami i rekomendacjami.
Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków są dostępne na stronie Ministerstwa pod adresami:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-w-ramach-programu-ojcostwo---przygoda-zycia
https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-rusza-konkurs-ofert

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie