L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu

Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 14:00 odbędzie się w trybie zdalnym L Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Raport o stanie Powiatu Myśliborskiego za 2021 rok:
  1.  przedstawienie raportu o stanie Powiatu Myśliborskiego za rok 2021;
  2.  debata nad  raportem o stanie Powiatu Myśliborskiego;
  3.  podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2021 rok i sprawozdania finansowego:
  1. zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia;
  2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za rok 2021 oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu;
  3. zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu;
  4.  dyskusja;
  5.  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
   za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok;
  6.  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu
   za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022– 2026”.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 11. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 12. Oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie obrad.

Transmisja z obrad L sesji Rady Powiatu Myśliborskiego będzie dostępna na żywo na stronie internetowej Powiatu Myśliborskiego w zakładce „Aktualności”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Robert Dudek