Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. ochrony i promocji zdrowia,
  3. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  6. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  7. promocji i organizacji wolontariatu,
  8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym i dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na adres: ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz w terminie do dnia  16 lutego 2024 roku

Uchwała Zarządu

Formularz zgłoszeniowy