Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu:

- wpierania i upowszechniania kultury fizycznej;

- ochrony i promocji zdrowia;

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym i dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na adres: ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz w terminie do dnia  4 maja 2022 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu

Ogłoszenie o naborze

Formularz Zgłoszeniowy