Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej


ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU
ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej
działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w 2024r.

 1. Informacje ogólne
 1. Udział w pracach Komisji konkursowej jest bezpłatny.
 2. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) dokona Zarząd Powiatu w Myśliborzu w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka Komisji konkursowej.
 1. Wymagania stawiane kandydatom

W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe przez organizacje pozarządowe.
 1. Zadania członka Komisji konkursowej

Do zadań członka Komisji konkursowej należeć będzie:

 1. udział w posiedzeniach Komisji,
 2. zapoznanie się z ofertami,
 3. zaopiniowanie złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym
  z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,
 4.  podpisanie protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej.
 1. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia i dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na adres: ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz w terminie do 06 listopada 2023r.

 

Formularz zgłoszeniowy