Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Biwak wędrowniczy z okazji Narodowego Święta Niepodległości"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego  w Szczecinie Hufiec Myślibórz Związku Harcerstwa Polskiego z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Biwak wędrowniczy z okazji Narodowego Święta Niepodległości”.

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 18.10.2022 roku do godziny 15:00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego.