OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA W RAMACH REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA W RAMACH REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)
Kwota rezerwy KFS – 101 225,00 zł
 

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków
z rezerwy KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujących:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej
  po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
Zgodnie z priorytetami wyznaczonymi przez Radę Rynku Pracy w 2022 roku środki rezerwy KFS będą przeznaczone na:
 

1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP.
2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu powinien udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności (przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia).
3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców; W ramach tego priorytetu mogą być finansowane szkolenia zarówno dla cudzoziemców jak i polskich pracowników (to samo dotyczy pracodawców), które odzwierciedlają specyficzne potrzeby, jakie mają pracownicy cudzoziemscy i pracodawcy ich zatrudniający. Wśród specyficznych potrzeb pracowników cudzoziemskich wskazać można w szczególności:

 • doskonalenie znajomości języka polskiego oraz innych niezbędnych do pracy języków, szczególnie w kontekście słownictwa specyficznego dla danego zawodu / branży;
 • doskonalenie wiedzy z zakresu specyfiki polskich i unijnych regulacji dotyczących wykonywania określonego zawodu;
 • ułatwianie rozwijania i uznawania w Polsce kwalifikacji nabytych w innym kraju;
 • rozwój miękkich kompetencji, w tym komunikacyjnych, uwzględniających konieczność dostosowania się do kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw i innych podmiotów, zatrudniających cudzoziemców

Ze szkoleń w ramach tego priorytetu mogą korzystać również pracodawcy i pracownicy z polskim obywatelstwem o ile wykażą w uzasadnieniu wniosku, że szkolenie to ułatwi czy też umożliwi im pracę z zatrudnionymi cudzoziemcami.

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić pracodawca, który zatrudnia, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres minimum 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy, za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu myśliborskiego, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników  i pracodawcy powinien złożyć wniosek wraz z załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu ul. Północna 15.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW OD DNIA 16.05.2022r.  DO 27.05.2022 r.
lub DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Wnioski złożone poza terminem naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski należy składać:

 • elektronicznie poprzez platformę praca.gov.pl lub skrytka ePUAP /pupmysliborz/SkrytkaESP po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (Uwaga! Wnioski wysłane mailem nie będą rozpatrywane)
 • w formie papierowej za pośrednictwem poczty  na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz;
 • osobiście w Powiatowym Urząd Pracy w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz sekretariat ( pokój nr 116) w godzinach 7:00 -15:00.

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu
ul. Północna 15 oraz na stronie internetowej https://bip.pup.powiatmysliborski.pl/artykul/wniosek-kfs-2022.
Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu.
Przyjęto maksymalną wysokość wsparcia na finansowanie działań finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 r. dla jednego pracodawcy w wysokości do 25 000,00 zł, (limit podstawowy i rezerwa)  przy czym:

 1. w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika ( szkolonego),
 2. w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (szkolonego). Pozostałe, 20% kosztów kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca.

Przy rozpatrywaniu wniosków brane będą pod uwagę następując elementy:

 1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania  środków KFS;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS są porównywalne z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. czy pracodawca w sposób wyczerpujący uzasadnił potrzebę zorganizowania szkoleń;
 8. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem przyznanych limitów;

Dopuszcza się negocjacje pomiędzy starostą a pracodawcą treści wniosku, w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Planowana forma kształcenia musi być adekwatna do zajmowanego lub planowanego do zmiany stanowiska pracy, a jej ukończenie winno przyczynić się do wzrostu wiedzy, umiejętności i zapobiegać utracie zatrudnienia.

Urząd nie sfinansuje ze środków KFS kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy, który zamierza samodzielnie realizować wskazane we wniosku działania lub zleci je usługodawcy, z którym powiązany jest osobowo lub kapitałowo.

Dodatkowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać na stronie internetowej PUP w Myśliborzu http://mysliborz.praca.gov.pl/ w zakładce  „Dla pracodawców i przedsiębiorców" >> „Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy" >> „Krajowy Fundusz Szkoleniowy" oraz pod numerem telefonu kom. 883 553 970.

https://mysliborz.praca.gov.pl/-/18122208-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-sfinansowanie-ksztalcenia-w-ramach-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego-kfs

PUP Myślibórz