Ogłoszono wyniki 8 edycji Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład

Ogłoszono wyniki 8 edycji Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład

W dniu 7 października 2023r. zostały ogłoszone wyniki ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, która przeznaczona została m.in. na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy infrastruktury drogowej. Na liście projektów zatwierdzonych do realizacji w województwie zachodniopomorskim znalazło się zadanie pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim” realizowane przez Powiat Myśliborski. W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących inwestycji drogowych:

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z na odcinku Dębno-Grzymiradz (etap III) – jest to kontynuacja inwestycji obecnie realizowanej na drodze powiatowej nr 1418Z. W ramach III etapu zostanie przebudowany odcinek drogi o długości ok. 1,0 km wraz z odtworzeniem systemu odwodnienia drogi, modernizacją przystanków autobusowych oraz przebudową skrzyżowania z drogą gminną.
  2. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2161Z w m. Ławy (etap II) – zadanie to stanowi kontynuację rozpoczętej w 2022 roku inwestycji polegającej na budowie chodnika w miejscowości Ławy. W ramach II etapu zostanie wybudowany nowy chodnik o długości ok. 0,5 km wzdłuż drogi powiatowej nr 2161Z.
  3. Modernizacja drogi powiatowej nr 2122Z Chłopowo-Pniów (etap II) - zadanie to stanowi kontynuację rozpoczętej w 2023 roku modernizacji drogi powiatowej nr 2122Z pomiędzy miejscowościami Chłopowo i Pniów. W ramach II etapu zostanie zmodernizowany odcinek drogi o długości ok. 1,7 km obejmujący swoim zakresem wymianę nawierzchni, ścinkę i utwardzenie pobocza oraz odtworzenie systemu odwodnienia drogi.
  4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2151Z (etap I) – jest to nowa inwestycja drogowa polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Jaromierki i Lutówko. W ramach I etapu zostanie wybudowana droga dla pieszych i rowerów pomiędzy miejscowościami Jaromierki i Osina (odcinek o długości ok. 1,6 km).

Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę 7.894.736,84 zł, z czego z kwotę 7.500.000,00 zł stanowić będzie dotacja przyznana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024/2025.

Wydział Dróg
Powiatu Myśliborskiego