OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W 2023 ROKU

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. ochrony i promocji zdrowia,
  3. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  6. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  7. promocji i organizacji wolontariatu.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia  11 kwietnia 2023 roku do godziny 12.00

Uchwała Zarządu

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty