Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja

W dniu 13 listopada została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Myśliborskim reprezentowanym przez Wicestarostę Myśliborskiego Panią Alicję Prill oraz Członka Zarządu Powiatu Pana Mariusza Norsesowicza przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Małgorzaty Popławskiej a Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Olgierda Kustosza – Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Stanisława Wziątka – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „ POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.

Granty w ramach projektu przeznaczone są na działania związane z łagodzeniem skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałaniu jej negatywnym konsekwencjom, a także ochrona dzieci przebywających w żłobkach, klubach dziecięcych oraz placówkach edukacyjnych wskazanych w art. 2 pkt. 1-3 oraz  7-8 Ustawy Prawo Oświatowe.

Powiat Myśliborski uzyskał dofinansowanie w kwocie 201.150,11 zł na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów, środków do utrzymania czystości i dezynfekcji. Zakupione materiały trafią do  7 placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski tj. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku, Zespół Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu,  Zespół Szkół im. Noblistów polskich w Myśliborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach oraz Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu .

W ramach projektu zakupiono m. im. 29 szt. ozonatorów powietrza, 5 bramek do bezdotykowego pomiaru temperatury, 6300 maseczek ochronnych, 347 opakowań rękawic nitrylowych, 3500 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni, 1150 litrów płynu do dezynfekcji rąk , 65 szt. bezdotykowych dozowników do  mydła i płynów do dezynfekcji, 13 szt. bezdotykowych termometrów.

Realizacja projektu nastąpi do końca grudnia 2020r.