Powiat Myśliborski aktywnie wspiera rozwój sieci dróg rowerowych w województwie zachodniopomorskim

Interreg

Zarząd Powiatu w Myśliborzu złożył wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej miejscowości Jaromierki i Lutówko (gmina Barlinek) w ramach projektu budowy sieci szlaków rowerowych pn. „Przyłączenie Mostu Europejskiego Neurüdnitz-Siekierki do transeuropejskiej sieci szlaków rowerowych” realizowanych w ramach programu Interreg VI A.

Głównym celem projektu jest przyłączenie "Mostu Europejskiego" do transeuropejskiej sieci szlaków rowerowych na obszarze wsparcia oraz rewaluacja, konsolidacja i marketing ofert turystycznych. Projekt obejmuje rozbudowę sieci ścieżek rowerowych na łącznej długości 11,98 km.

Projekt odpowiada na potrzebę przyłączenia świeżo zrewitalizowanego Mostu Europejskiego Neurüdnitz-Siekierki do transeuropejskiej sieci szlaków rowerowych. Szczególne znaczenie ma przy tym uzupełnienie luk w transgranicznej turystycznej infrastrukturze drogowej łączącej ze sobą miejsca dobrodziejstwa kulturalnego i przyrodniczego poprzez budowę szlaków rowerowych o współczesnych standardach architektonicznych, bez barier dla osób niepełnosprawnych. Na trasie szlaków zostanie stworzona możliwość do aktywnego krótkoterminowego wypoczynku rodzinnego oraz do wymiany kulturowej na obszarze przygranicza, co w konsekwencji wpłynie na wzrost jakości życia mieszkańców oraz integrację regionów. Kluczowym aspektem przy realizacji projektu jest nie tylko promocja dróg rowerowych jako infrastruktury służącej komunikacji ale również promocja historii z nią związanej.

Most Europejski Neurüdnitz-Siekierki jest najdłuższym tego typu mostem na Odrze mającym znaczenie symboliczne zarówno w wymiarze historycznym, jak i politycznym. Jest położony nad wyjątkowo cennymi, naturalnymi rozlewiskami Odry w Cedyńskim Parku Krajobrazowym i symbolem wspólnej europejskiej historii, przyrody oraz pojednania Polski i Niemiec, a także inspiracją do współpracy polsko-niemieckiej dla obecnych i przyszłych pokoleń. Sieć ścieżek rowerowych zmodernizowanych i rozbudowanych w ramach projektu obejmuje szereg transnarodowych i ponadregionalnych tras rowerowych. Po stronie niemieckiej są to:

 • Szlak Rowerowy Kolei Odrzańskiej,
 • Szlak Rowerowy Odra - Nysa oraz,
 • Tour Brandenburg.

Po stronie polskiej sieć szlaków rowerowych tworzą:

 • Szlak Pojezierzy Zachodnich,
 • Szlak Rowerowy Zielona Odra,
 • BlueVelo,
 • Szlak Doliny Płoni.

W skali międzynarodowej jest to trasa EuroVelo EV2/R1, znana również jako Szlak Stolic.

Kręgosłupem sieci jest połączenie ścieżki rowerowej Kolei Odrzańskiej ze ścieżką rowerową Szlaku Pojezierzy Zachodnich, gdzie pierwszy krok został już zrobiony wraz z odnowieniem Mostu Europejskiego.

Turystyka rowerowa odgrywa w niemieckich i polskich obszarach podróżniczych bardzo ważną rolę. Z tego powodu w ostatnich latach zostały podjęte liczne inwestycje w rozbudowę ścieżek rowerowych, jednak w dalszym ciągu pozostaje wiele odcinków dróg o niedostatecznej jakości nawierzchni bez zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla rowerzystów.

Projekt podejmuje problematykę deficytów w niewystarczającej transgranicznej znajomości dziedzictwa naturalnego i kulturowego, jak i również niedostatecznym transgranicznym kierowaniu odwiedzających. Do wyzwań należy również rozwijanie wspólnych, transgranicznie powiązanych ofert (porad dotyczących wycieczek, wypraw rowerowych, folderów krajoznawczych, opcji serwisowych itp.) w celu lepszego wykorzystania i wprowadzenia na rynek regionalnych potencjałów.

Partnerem wiodącym w projekcie jest Powiat Märkisch-Oderland, który jest odpowiedzialny za prawidłową realizację i zarządzanie finansami całego projektu. Związek Gmin Barnim-Oderbruch, Powiat Myśliborski i Gmina Cedynia są partnerami projektu, którzy będą wspierać się nawzajem we wszystkich działaniach i aktywnościach.

W ramach ww. projektu, w części realizowanej przez Powiat Myśliborski planowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Jaromierki do miejscowości Lutówko (gmina Barlinek) o długości 1,91 km. Mowa tu o II etapie rozpoczętej już inwestycji budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2151Z (aktualnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy I etapu o długości 1,2 km). Ścieżka pieszo-rowerowa posiadać będzie w terenie zabudowanym nawierzchnię o szerokości 2,5 m wykonaną z kostki brukowej betonowej bezfazowej, natomiast poza terenem zabudowanym nawierzchnia wykonana będzie z mieszanki bitumicznej (szerokość jezdni także 2,5 m). Na całej długości ścieżki wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome oraz zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, min. balustrady ochronne, znaczniki fotoluminescencyjne poziome poprawiające widoczność obu skrajnych krawędzi po zmroku. Wykonany zostanie również punkt ładowania rowerów elektrycznych, który zasilany będzie energią z paneli fotowoltaicznych.

Szacuje się, że łączna wartość projektu wyniesie 3.402.747,75 euro, przy czym budżet projektu zostanie podzielony na partnerów w następujący sposób:

 1. Partner wiodący - Powiat Märkisch-Oderland: 72.543,32 euro.
 2. Partner - Związek gmin Barnim-Oderbruch: 2.309.978,96 euro.
 3. Partner - Powiat Myśliborski: 751.808,49 euro.
 4. Partner - Gmina Cedynia: 268.416,98 euro.

Wysokość udzielonego dofinansowania wynosi 80% co znacza, że każdy z partnerów będzie zobowiązany zapewnić finansowanie w wysokości 20% zakładanego budźetu projektu przypadającego na partnera.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi pod koniec bieżącego roku.