Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem rocznego „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Informacja o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem rocznego „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

            Uprzejmie informuję, że trwają prace nad przygotowaniem projektu rocznego „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

            W związku z powyższym zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego z terenu Powiatu Myśliborskiego do aktywnego udziału we współtworzeniu dokumentu wpływającego na zakres współpracy Powiatu Myśliborskiego z III sektorem w kolejnym roku.

            Założeniem w pracach nad przyszłorocznym programem jest oparcie się na „Programie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, który dostępny jest na stronie internetowej: www.powiatmysliborski.pl → strefa mieszkańca → NGO → Program współpracy z NGO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Propozycje do programu na 2024 rok można składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 18 sierpnia 2023 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mysliborz@hot.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz (decyduje data wpływu do urzędu).

Jednocześnie informuję, że zgłoszenie propozycji do programu nie jest jednoznaczne z umieszczeniem ich w programie.

            Na podstawie zgłoszonych uwag przygotowany zostanie Projekt Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok, który następnie zostanie poddany konsultacjom.

 

Pismo Starosty Myśliborskiego

W załączeniu:

- Formularz propozycji