ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W 2022 ROKU

Zarząd Powiatu w Myśliborzu Uchwałą Nr 261/890/2022 z dnia 30 maja 2022 roku dokonał wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Informacja dla oferentów, którzy otrzymali dotację:
Organizacje pozarządowe, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dotacji zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu – także zaktualizowany harmonogram i opis zadania.
W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie.
Przypominamy, że organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje zobowiązane są do informowania, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Myśliborskiego. Informacja ta powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT


STAROSTA MYŚLIBORSKI
ANDRZEJ POTYRA