Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dnia 11 czerwca 2022 roku Wojewoda Zachodniopomorski podpisał umowę z Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania zadania związanego z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (działanie 3.2 Rozwój Sieci Środowiskowe Domy Samopomocy”). Otrzymana dotacja to 1.095.540,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ D dla 30 osób ze spektrum autyzmu oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością. Ośrodek będzie zlokalizowany w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 63A.

Głównym celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Myśliborskim jest stworzenie miejsca, w którym otrzymają profesjonalne wsparcie osoby przewlekle psychicznie chore oraz niepełnosprawne intelektualnie, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych, wymagają pomocy do życia  w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Utworzenie takiego domu zagwarantuje opiekę grupie osób, które z dużym prawdopodobieństwem bez utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy zostaną wykluczone społecznie i pozbawione rehabilitacji. Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie będą musieli rezygnować z zatrudnienia. Pozostawiając osobę niepełnosprawna pod specjalistyczną opieką będą mieli możliwość powrotu na otwarty rynek pracy, tym samym odciążając system pomocy społecznej ze względu na niekorzystanie ze świadczeń z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną.