Uroczyste podpisanie umowy dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2142Z na odcinku Kaleńsko-granica powiatu- odcinek A”

W piątek 26 maja 2023r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2142Z na odcinku Kaleńsko-granica powiatu- odcinek A” pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Z ramienia Powiatu Myśliborskiego umowę podpisał Andrzej Potyra – Starosta Myśliborski, Alicja Prill – Wicestarosta  Myśliborski przy kontrasygnacie Małgorzaty Popławskiej – Skarbnika Powiatu Myśliborskiego, natomiast z ramienia Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisał Olgierd Kustosz – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Tomasz Sobieraj – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Powiat Myśliborski uzyskał wsparcie finansowe na realizację  przedmiotowego zadania w wysokości 1.132.088,23 zł. Całkowita wartość inwestycji stanowi kwotę 3.178.216,96 zł.
W ramach zadania planuje się  poszerzenie jezdni do szerokości 5,5m, wykonanie zjazdów
i poboczy oraz wyrównanie i humusowanie terenów przyległych.

Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim (Gminie  Boleszkowice). Zwiększy się także przepustowość drogi oraz płynność ruchu. W wyniku przebudowy drogi powstanie normatywna droga o nawierzchni bitumicznej wyposażona w dwa pasy ruchu, z których każdy obsługiwać będzie jeden kierunek ruchu. 

Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą
z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa.

Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Województwo Zachodniopomorskie realizuje od 1999 r. Głównym celem dotacji udzielanych przez Urząd Marszałkowski jest poprawa stanu dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Planowany termin zakończenia  realizacji zadania to IV kwartał 2023r.  

 

zdjęcie z podpisania umowy

trzy osoby podpisujące umowy w pomiszczeniu Starostwa Powiatowego