Uroczyste podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej

dla zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2131Z relacji Wyszyna-Wysoka na odcinku w kilometrażu od 1+100 km do 3+424 km”

W czwartek 19 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z Wykonawcą tj. firmą A&J Consulting Andrzej Kałużny na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2131Z w relacji Wyszyna-Wysoka w kilometrażu od 1+100 km do 3+424 km”. Z ramienia Powiatu Myśliborskiego umowę podpisał Starosta –Andrzej Potyra, Wicestarosta – Alicja Prill przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Myśliborskiego - Małgorzaty Popławskiej, natomiast z ramienia Wykonawcy umowę podpisał Właściciel firmy – Andrzej Kałużny.  Całkowita wartość zadania stanowi kwotę 100.450,00 zł. Zadanie w całości finansowane będzie z środków własnych Powiatu Myśliborskiego. Inwestycja ta znacząco wpłynie na poprawę jakości infrastruktury drogowej Powiatu Myśliborskiego oraz na prowadzenie zrównoważonego rozwoju regionu. Dokumentacja dotyczy drogi powiatowej nr 2131Z zlokalizowanej na działkach nr 63/2 obręb Wysoka, dz. nr 48 obręb Wysoka.  Opracowanie techniczne obejmować będzie swoim zakresem dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla drogi klasy „L” oraz „Z” wraz z budową pobocza utwardzonego. Ponadto opracowane zostaną takie zagadnienia jak: budowa chodnika, przebudowa skrzyżowań, przebudowa zjazdów, przebudowa zatoki autobusowej oraz budowa elementów uspokojenia ruchu drogowego. Planowany termin  realizacji zadania to IV kwartał 2023r.  

osoby podpisujące umowę