Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

W dniu 30.11.2021r. została podpisana umowa  pomiędzy Powiatem Myśliborskim reprezentowanym przez Wicestarostę Myśliborskiego Alicję Prill oraz Etatowego Członka Zarządu Mariusza Norsesowicza przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Małgorzaty Popławskiej
a Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza oraz Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja, o powierzenie grantu na realizację projektu pn.
„POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci
z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych
z walką i zapobieganiem COVID-19  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19.

Projekt ma na celu wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19. Zaplanowane w ramach grantu działania będą wspierać uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne z województwa zachodniopomorskiego.

W ramach projektu zaplanowano m.in. organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kopensacyjnych, organizację warsztatów, porad i konsultacji a także organizację zajęć specjalistycznych rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz zajęć rozwijających uzdolnienia.

Powiat Myśliborski uzyskał dofinansowanie w kwocie 128.520,00 zł na organizację zajęć edukacyjnych mających na celu zniwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 wśród dzieci i młodzieży. Planowane do realizacji zajęcia prowadzone będą w 4 placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Powiatu Myśliborskiego tj.  Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku, Zespole Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy, Zespole Szkół im. Noblistów Polskich
w Myśliborzu.

Projekt realizowany od sierpnia 2021 do lipca 2022r.

Galeria zdjęć