Wspólne inwestycje drogowe z Lasami Państwowymi

Wspólne inwestycje drogowe z Lasami Państwowymi

Lasy Państwowe podjęły decyzję o dofinansowaniu samorządu powiatowego w zakresie budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych, które mają związek z prowadzoną gospodarką leśną. Działania nadleśnictw polegają na współudziale w kosztach budowy, przebudowy lub remontów dróg, które z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej stanowią istotne szlaki komunikacyjne dla zabezpieczenia przeciwpożarowego przylegających do nich kompleksów leśnych bądź innych celów sprawnego zarządzania terenami leśnymi. Działania te są prowadzone w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych, zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 10 lutego 2023 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną.  W oparciu o przyjęte regulacje nadleśnictwa podlegające szczecińskiej dyrekcji LP, podjęły współpracę polegającą na wspomaganiu finansowym samorządów, na terenie których prowadzą gospodarkę leśną.

Przykładem takiej współpracy jest decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o podjęciu wspólnej realizacji z Powiatem Myśliborskim następujących przedsięwzięć publicznych:

  1. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2155Z relacji Barlinek – Żydowo” – na realizację przedmiotowego zadania Lasy Państwowe postanowiły przekazać kwotę w wysokości 1.500.000,00 zł;
  2. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury” - na realizację przedmiotowego zadania Lasy Państwowe postanowiły przekazać kwotę w wysokości 2.125.000,00 zł.

Oba wyżej wymienione zadania znajdują się już w realizacji, a zakończenie prac planowane jest jeszcze w bieżącym roku.

Udzielana samorządom pomoc finansowa wpływa pozytywnie na wzajemne relacje i zrozumienie potrzeb. Udział finansowy nadleśnictw w realizacji zadań wspólnych z jednostkami samorządów terytorialnych daje szansę na poprawę stanu technicznego dróg lokalnych, służących okolicznym mieszkańcom, jak również stanowiących drogi strategiczne dla prowadzonej gospodarki leśnej.

Wydział Dróg
Powiatu Myśliborskiego