XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu

Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu informuje, że w dniu 27 kwietnia 2022 roku (środa) o godz. 14:00 odbędzie się w trybie zdalnym XLVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2021”.
 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym z realizacji programów za rok 2021.
 6. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim za rok 2021.
 7. Sprawozdania finansowe spółek prawa handlowego Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. i Szpital Barlinek Sp. z o.o. za rok 2021.
 8. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2021.
 9. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Myśliborskiego.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 17. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 18. Oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie obrad.

Transmisja z obrad XLVIII sesji będzie dostępna na żywo na stronie internetowej Powiatu Myśliborskiego w zakładce „Aktualności”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Robert Dudek