XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu

Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu informuje, że w dniu 21 grudnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 odbędzie się w trybie zdalnym XXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 oraz uchwalenie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033 wraz z uzasadnieniem,
  2. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033,
  3. odczytanie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
  4. autopoprawka Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033,
  7. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  8. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok oraz w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok,
  9. odczytanie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
  10. autopoprawka Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021,
  11. dyskusja,
  12. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok.
 11. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 12. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie obrad.

Z uwagi na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i ze względu na  obowiązujące zasady bezpieczeństwa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Myśliborskiego wprowadza się środki ostrożności polegające na uniemożliwieniu obecności mieszkańców podczas sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Transmisja z obrad XXIX sesji będzie dostępna na żywo na stronie internetowej Powiatu Myśliborskiego w zakładce „Aktualności”.

Przewodniczący Rady Powiatu
Robert Dudek