XXXII Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Myśliborzu

Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu informuje, że w dniu 29 marca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 odbędzie się w trybie zdalnym XXXII Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2020”.
 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myśliborzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myśliborzu.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  w Powiecie Myśliborskim na lata 2021 – 2024.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
  do realizacji w 2021 roku.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 14. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 15. Oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Z uwagi na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i ze względu na  obowiązujące zasady bezpieczeństwa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Myśliborskiego wprowadza się środki ostrożności polegające na uniemożliwieniu obecności mieszkańców podczas sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Transmisja z obrad XXXII sesji będzie dostępna na żywo na stronie internetowej Powiatu Myśliborskiego w zakładce „Aktualności”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Robert Dudek