XXXV Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Myśliborzu

Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 odbędzie się w trybie zdalnym XXXV Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie finansowe spółki prawa handlowego Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. za rok 2020.
 4. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2020.
 5. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu za 2020 rok.
 6. Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Nadzoru Wodnego w Pyrzycach z działań podejmowanych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku.
 7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Myśliborskiego za 2020 rok:
  1.  przedstawienie raportu o stanie Powiatu Myśliborskiego za rok 2020;
  2.  debata nad  Raportem o stanie Powiatu Myśliborskiego;
  3.  podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia dla Zarządu     Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania.
 8. Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2020 rok:
  1.  odczytanie opinii składu Orzekającego RIO w Szczecinie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku wraz z informacją o stanie mienia;
  2.  odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu o wykonaniu budżetu Powiatu w 2020 roku oraz w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu;
  3.  odczytanie opinii Składu Orzekającego RIO w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu;
  4.  dyskusja;
  5.  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok;
  6.  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2030.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Myślibórz, z przeznaczeniem na odtworzenie budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru w miejscowości Golczew gmina Myślibórz.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Myśliborskiego w ramach „Lokalnego programu spierania edukacji uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim”.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do zrealizowania przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2152Z odcinek Ożar-Dziedzice.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Boleszkowice oraz użytkowników drogi powiatowej nr 2137Z.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 21. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 22. Oświadczenia radnych.
 23. Zamknięcie obrad.

Transmisja z obrad XXXV sesji będzie dostępna na żywo na stronie internetowej Powiatu Myśliborskiego w zakładce „Aktualności”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Robert Dudek