Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2022 roku

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2022 roku

w zakresie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- ochrony i promocji zdrowia,

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 29 kwietnia 2022 roku do godziny 13.00

Uchwała Zarządu Powiatu w Myśliborzu

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty