Europejski Fundusz Społeczny

 

 

Powiat Myśliborski – Wnioskodawca

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  - Realizator

 

wspólnie realizują projekt pn. „RAZEM SILNIEJSI” mający na celu złagodzenie skutków traumy wojennej, podniesienie potencjału do adaptacji i życia w nowych warunkach poprzez ochronę i wsparcie interwencyjne osób przebywających na terenie powiatu myśliborskiego w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

            Projekt będzie realizowany od dnia 01 maja 2022 r. do dnia  31 października 2023 r.  W ramach projektu udzielimy kompleksowej i interwencyjnej pomocy 250 osobom (w tym dzieciom) uciekającym przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski po 24 lutego br. w zakresie:

- zapewnienia wsparcia przez osobę posługującą się językiem ukraińskim/tłumacza,

- organizacji rodzinnych wyjazdów terapeutycznych,

- stworzenia 6 punktów, czynnych 4 dni w tygodniu po 2 godziny, na terenie 5 gmin powiatu, w: Dębnie, Barlinku,  Myśliborzu, Boleszkowicach, Nowogródku Pomorskim i Rowie, w których zapewnimy interwencję kryzysową w postaci nauki języka polskiego, wsparcia pedagogicznego, pomocy dzieciom w nauce, wyrównywania poziomów nauczania dzieciom ukraińskim,

- zapewnienie matkom wytchnieniowej opieki nad dziećmi .

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które uciekły przed wojną w Ukrainie i przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r. Zakwalifikowanie do udziału w projekcie oraz poszczególnych formach wsparcia nastąpi na podstawie dokumentu potwierdzającego nadanie nr PESEL w trybie specjalnym lub Zaświadczenie o objęciu ochroną czasową wystawione przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców i oświadczenia o przebywaniu na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Powiatu Myśliborskiego.

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 590 000,00

Przyznana kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 590 000,00 zł (100%).

Inne strony w dziale