Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

OGŁOSZENIE

ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej - przebudowa i remont budynku położonego  w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 63 A (okres realizacji zadania do 30.11.2022) oraz utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu D, w latach 2022- 2027 , dla 30 osób z niepełnosprawnościami  sprzężonymi i spectrum autyzmu (okres realizacji zadania od 01.12.2022 do 30.11.2027).


I. Informacje ogólne
Udział w pracach komisji konkursowych jest bezpłatny. Za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży. Posiedzenia komisji odbywać się będą w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Myśliborzu,  w godzinach pracy urzędu.

II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert,
3) posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe przez organizacje pozarządowe,
4) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności.
 

III. Zadania członka Komisji Konkursowej
1) udział w posiedzeniach komisji,
2) zapoznanie się z ofertami,
3) zaopiniowanie złożonych ofert pod względem merytorycznym,
4) podpisanie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej.
 

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym i dostarczyć do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Myśliborzu na adres: ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

FORMULARZ Zgłoszeniowy

Uchwała Zarządu Powiatu w Myśliborzu