Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Dni Morza w Oborzanach"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "ART - FORUM" z siedzibą w Dębnie z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Dni Morza w Oborzanach”.

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 05.07.2023 roku do godziny 15:00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl

W załączeniu uproszczona oferta realizacji zadania publicznego