Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „XVI Festyn historyczny – Słowianie i Templariusze”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Droga Lotha z siedzibą w Trzcińsku - Zdrój z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „XVI Festyn historyczny – Słowianie i Templariusze” .

            Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 29.06.2022 roku  do godziny 15:00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl

            W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego.