Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu w Myśliborzu otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku

w zakresie:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • promocji i organizacji wolontariatu.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 15 czerwca 2021 roku do godziny 15.00.

Uchwała Zarządu Powiatu w Myśliborzu

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty