Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. ochrony i promocji zdrowia,
  3. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  6. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  7. promocji i organizacji wolontariatu,
  8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia  22 lutego 2024 roku do godziny 14.00

Do pobrania:

Uchwała Zarządu Powiatu w Myśliborzu

Ogłoszenie o Konkursie

Formularz oferty

Formularz sprawozdania