Podpisanie umowy na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z od miejscowości Krzynka do miejscowości Płonno”

W dniu 23 maja 2023r. na spotkaniu w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Zarządem Powiatu w Myśliborzu o przyznaniu Powiatowi Myśliborskiemu wsparcia finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z od miejscowości Krzynka do miejscowości Płonno”. W trakcie uroczystego podpisania umowy Zarząd Powiatu reprezentował Andrzej Potyra – Starosta Myśliborski.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok. Wysokość udzielonego dofinansowania w formie dotacji celowej wynosi 1.576.841,69 zł, co odpowiada wysokości 50 % szacowanej wartości inwestycji (prognozowana łączna wartość zadania to kwota 3.153.683,38 zł brutto).

W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 2116Z o łącznej długości 1,220 km, tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 156 (miejscowość Krzynka) do granicy miejscowości Płonno.

Popisanie umowy o przyznaniu dotacji umożliwia Powiatowi rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy drogi. Zgodnie z przyjętymi założeniami prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w 2023 r., a oddanie drogi do użytku planowane jest w okresie do 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z wykonawcą.