Powiat Myśliborski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu ogłasza nabór Uczestników do projektu mającego na celu z łagodzenie skutków traumy wojennej, podniesienie potencjału do adaptacji i życia w nowych warunkach poprzez ochronę i wsparcie interwencyjne osób przebywających na terenie powiatu myśliborskiego w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy pn. „RAZEM SILNIEJSI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt będzie realizowany do dnia 31 października 2023 r. W ramach projektu udzielimy kompleksowej i interwencyjnej pomocy 250 osobom ( w tym dzieciom) uciekającym przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski po 24 lutego br. w zakresie:

  • zapewnienia wsparcia przez osobę posługującą się językiem ukraińskim/tłumacza,
  • zapewnienie wsparcia animatora integracyjnego.
  • organizacji rodzinnych wyjazdów terapeutycznych,
  • stworzenia 6 punktów, czynnych 4 dni w tygodniu po 2 godziny, na terenie 5 gmin powiatu, w: Dębnie, Barlinku, Myśliborzu, Boleszkowicach, Nowogródku Pomorskim i Rowie, w których zapewnimy interwencję kryzysową w postaci nauki języka polskiego, wsparcia pedagogicznego, pomocy dzieciom w nauce, wyrównywania poziomów nauczania dzieciom ukraińskim,
  • zapewnienie matkom wytchnieniowej opieki nad dziećmi.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Rekrutacja do projektu jest otwarta i powszechna, prowadzona w trybie naboru ciągłego. Regulamin rekrutacji zamieszczony jest na stronie internetowej https://pcprmysliborz.pl/ oraz https://powiatmysliborski.pl/
Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie, które uciekły przed wojną w Ukrainie i przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r. proszone są o składanie formularza zgłoszeniowego w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, przy ul. Północnej 15 (III piętro sekretariat).
Zakwalifikowanie do udziału w projekcie oraz poszczególnych formach wsparcia nastąpi na podstawie dokumentu potwierdzającego nadanie nr PESEL w trybie specjalnym lub Zaświadczenie o objęciu ochroną czasową wy stawione przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców i oświadczenia o przebywaniu na terenie Powiatu Myśliborskiego.

OGŁOSZENIE  REGULAMIN