Utrzymanie w mocy zezwoleń na zbieranie odpadów i na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów w okresie do dnia 31 grudnia 2025 r.

Starosta Myśliborski informuje, że naprzeciw potrzebom przedsiębiorców wytwarzających, zbierających lub przetwarzających odpady, którzy będą zmuszeni zmierzyć się z koniecznością podjęcia działań w celu uzyskania nowych zezwoleń na kolejne lata, wychodzi ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie 18 października 2022 r. Aktem tym (art. 53 i art. 54) zmieniono m.in. ustawę o odpadach oraz Prawo ochrony środowiska w części dotyczącej zezwoleń odpadowych, przedłużając tym samym ich ważność.  

Zgodnie z nowymi przepisami – art. 193 ust. 1c-1e ustawy z 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1973 ze zm.) oraz art. 226a ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) – w okresie do dnia 31 grudnia 2025 r. pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów nie wygasają, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem czasu, na jaki decyzja została wydana, złoży wniosek o wydanie nowego pozwolenia lub zezwolenia.

Możliwość złożenia takiego wniosku dotyczy także decyzji, których ważność na dzień wejścia w życie ustawy wynosi mniej niż 3 miesiące –  w takim przypadku wiążącym terminem na złożenie wniosku jest termin obowiązywania dotychczasowej decyzji.

Dotyczy to pozwoleń na wytwarzanie odpadów i zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2025 r. (tj. takich, które wygasłyby 31 grudnia 2025 r. lub wcześniej ze względu na określony w decyzji okres jej obowiązywania).

Przy czym pamiętać należy, że dotychczasowe decyzje wygasną w dniu następującym po dniu, w którym:  

  1. nowe pozwolenie, decyzja odmowna albo decyzja umarzająca postępowanie staną się ostateczne, 
  2. wniosek o wydanie nowego pozwolenia właściwy organ pozostawi bez rozpatrzenia. 

Warto przy tym podkreślić, że posiadacz odpadów jest zobowiązany do utrzymania zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków oraz szkód w środowisku przez cały okres obowiązywania pozwolenia, a zatem także przez cały okres wydłużonego obowiązywania decyzji.

Podsumowując, dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy z branży odpadowej uzyskają możliwość częściowego uniknięcia ryzyk związanych z przedłużającymi się postępowaniami o wydanie nowej decyzji. Pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku będą oni mogli korzystać z uzyskanych wcześniej pozwoleń i zezwoleń w terminie dłuższym niż wskazany w pierwotnej treści decyzji. 

Dla uzyskania przedłużenia ważności decyzji odpadowych na preferencyjnych warunkach wprowadzonych nowymi przepisami kluczowe znaczenie ma złożenie poprawnego wniosku, spełniającego wszystkie ustawowe wymogi.

Informację przygotowała dnia 24.11.2022 r.:

Roksana Lenczewska
Główny Specjalista
w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska SPM