Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

 

Zgromadzenie Wspólników Spółki
Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

ul Kościuszki 58, 74-400 Dębno

działając na podstawie Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.
z dnia 21 czerwca 2024 r. ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Pisemne oferty należy składać za pośrednictwem poczty, lub osobiście w siedzibie Starostwa, w terminie do dnia 26 czerwca 2024 r. do godziny 15:00.

Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do siedziby Starostwa.

Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty, wraz
z kompletem dokumentów, zgodnie z warunkami podanymi w Regulaminie przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy
z Kalkuty Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2024 r. oraz ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Prezesa.

Wszystkie niezbędne informacje oraz załączniki znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Myśliborzu pod linkiem: konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie odpowiednio:

„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. – nie otwierać” i zaadresowane na adres:

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
ul. Północna 15

74-300 Myślibórz
Biuro Obsługi Klienta

 

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Spółki Szpital w Dębnie
im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Wioletta Drzewińska