zdjęcie poglądowe logo za życiem

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie od 2017 roku pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO) na terenie Powiatu Myśliborskiego i po raz drugi realizuje program kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem”. (PRIORYTET II PROGRAMU: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
i jego rodziny”; zadanie 2.4: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki szkolnej oraz jego rodzinie”).

Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa, a udział dziecka i jego rodziny
w zajęciach jest bezpłatny.

Program obecnie trwa od 2022 r. do 2026 r. (poprzednia edycja 2017 r. do 2021 r.).

Celem nadrzędnym jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

W zajęciach uczestniczą nie tylko dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, ale również dzieci zagrożone niepełnosprawnością (na podstawie zaświadczenia lekarskiego). Program „Za życiem” uzupełnia zasoby dziecka i rodziny oraz dynamizuje te, które rodzina posiada. Pozwala też na wsparcie rodzica w procesie akceptacji trudności rozwojowych dziecka.

W roku 2022 w ramach programu „Za życiem” wczesnym wspomaganiem rozwoju objęto łącznie 60 dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności lub zagrożonych niepełnosprawnością.

Były to między innymi: spectrum autyzmu, mózgowe porażenie dziecięce, schorzenia
o podłożu genetycznym, niepełnosprawność intelektualna (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim).

Obecnie w programie uczestniczy 55 dzieci, które pozostają pod opieką 24 terapeutów. Są to: oligofrenopedagog, pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta i diagnosta terapii ręki, terapeuta osób z autyzmem, logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji bilateralnej, fizjoterapeuta, certyfikowany instruktor terapii czaszkowo-krzyżowej, terapeuta metody Vojty, terapeuta PNF, terapeuta terapii słuchowej Johansena.

Terapeuci stosują w pracy z dziećmi różnorodne formy terapii i metody, a wśród nich są: terapia ręki, terapia SI, AAC, aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss, terapia bilateralna, terapia miofunkcjonalna, metoda werbo-tonalna i werbogestów, logorytmika elementy glottodydaktyki, metody Krakowskiej, Weroniki Sherborne, Dennisona, metoda Knillów, arteterapia i Bajkoterapia, metoda Porannego Kręgu, metoda Dobrego Startu, metoda Labana.

Efektem końcowym prowadzonej terapii jest:

  • lepsze realizowanie kolejnych zadań rozwojowych na poziomie dostosowanym
    do możliwości psychofizycznych dziecka,
  • poprawa w zakresie samodzielności oraz funkcjonowania fizycznego, psychicznego
    i społecznego,
  • poprawa w zakresie relacji rodzic - dziecko,
  • lepsze rozumienie trudności dziecka przez rodzica. 

A oto kilka migawek z prowadzonych zajęć na naszej nowej podłodze interaktywnej.

 

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie 

Galeria zdjęć